• Nadpis

    • Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, pracovné návyky a získavanie schopnosti nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností.

     Praktické vyučovanie formou odborného výcviku a odbornej praxe sa zabezpečuje v priestoroch Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého sme súčasťou. Odborné vedomosti z praktickej činnosti sa našim žiakom snažíme rozširovať odbornými exkurziami vo výrobných firmách a inštitúciách ako aj návštevou rôznych výstav a odborných seminárov. Taktiež sa naši žiaci zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaži, kde svojimi výrobkami ako aj svojou konkrétnou prácou v priamej konfrontácii so žiakmi iných škôl rozvíjajú svoju zručnosť, talent a získavajú odborné skúsenosti

     3-ročné učebné odbory:

     Kód: 2683 H 15
     Názov: ELEKTROMECHANIK – ÚŽITKOVÁ TECHNIKA

     Absolvent ovláda:

     • Diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach úžitkovej techniky (TV, videá, DVD, rádia, ...)
     • Prácu s meracou a výpočtovou technikou.
     • Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.
      

     Kód: 2683 H 11

     Názov: ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

     Absolvent ovláda:
     • Spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie.
     • Elektrickú inštaláciu v budovách.
     • Diagnostikovanie o odstraňovanie porúch elektrospotrebičov a motorov.
     • Prevíjanie elektromotorov.
     • Prácu s meracou technikou, meranie základných elektrických veličín.
     • Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.
      

     Kód: 2466 H 02

     Názov: MECHANIK OPRAVÁR – STROJE A ZARIADENIA

     Absolvent ovláda: 
     • Opraviť stroje a strojné mechanizmi.
     • Ručné a strojné spracovanie kovov.
     • Čítať technickú dokumentáciu a vyrábať náhradné dielce, súčiastky.
     • Zvárať elektrickým oblúkom a plameňom.
      

     Kód: 8545 H

     Názov: ZLATNÍK A KLENOTNÍK

     Absolvent ovláda: 
     • Zhotoviť šperk podľa návrhu a technického výkresu: (prsteň, retiazka, náušnice, brošňa....)
     • Zasadzovať šperkové kamene.
     • Povrchovú úpravu šperkov z drahých kovov: zlato, striebro.
     • Opraviť šperky.
      
      

     Kód: 6475 H

     Názov: TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

     Absolvent ovláda: 
     • prácu s počítačom, pracovať v grafickom programe, prezentačnom programe.
     • techniku administratívy.
     • účtovné programy, jednoduché a podvojné účtovníctvo, personálnu agendu, sekretárske práce.
      

     Kód: 3473 H 08 

     Názov: POLYGRAF – KNIHÁR

     Absolvent ovláda: 
     • Zhotovenie mäkkých a tvrdých väzieb.
     • Zhotovenie špeciálnych výrobkov (pasparty, albumy, kroniky, pamätníky, kazety a pod. ....).
      
      

     4-ročné študijné odbory

     Kód: 6446 K

     Názov: KOZMETIK

     Absolvent ovláda: 
     • Určiť správny typ pleti a zvoliť správne ošetrovacie postupy na daný typ pleti s vhodnými  prípravkami a  prístrojmi s dodržiavaním správnych technologických postupov.
      
      

     Kód: 2682 K

     Názov: MECHANIK POČITAČOVÝCH SIETÍ

     Absolvent ovláda: 
     • Zostaviť  počítač.
     • Diagnostikovať chybovosť počítača a výmenu dielcov.
     • Vytvoriť a zapojiť počítačovú sieť, pracovať s počítačom a  špecifickými programami (tvorba videa, prezentácie, úprava fotografií a pod. ..).
      
      
      

     2-ročné denné nadstavbové štúdium (maturitné štúdium)

     Kód: 2675 L 03

     Názov: ELEKTROTECHNIKA – ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

     Absolvent ovláda: 
     • Praktickú opravárenskú činnosť úžitkovej techniky (PC, TV, DVD, mikrovlnné rúry, kamery, atď. ....).
     • Obsluhovať špeciálne meracie prístroje pri diagnostike a oprave.
      

     Kód: 2675 L 02

     Názov: ELEKTROMECHANIK – VÝROBA A PREVÁDZKA STROJOV A ZARIADENÍ

     Absolvent ovláda: 
     • Praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky – biele snímače, poistky, stýkače, funkciu a zapojenie.
     • Automatizáciu a riadenie elektronických strojov s použitím PC a vytvárať schémy rozvodov.
     • Získava odbornú spôsobilosť elektromechanikov vyhláškou 508/2009.
      
      

     Kód: 8501 L

     Názov: UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE

     Absolvent ovláda: 
     • Výrobu šperkov starými zlatníckymi technikami – granulácia, filigram.
     • Výrobu šperkov odlievaním.
     • Technické spracovanie výroby.
     • Výrobu šperkov podľa vlastného návrhu.
     • Určiť rydzosť drahých kovov a materiálov. 
      

     Kód: 2414 L 01

     Názov: STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ

     Absolvent ovláda:
     • Práce v strojárskom podniku pri výrobe, oprave a údržbe a montáži strojárenských výrobkov.
     • Výrobu dielcov, technologické postupy.
     • Čítanie a kreslenie z technických výkresov.
     • Opravy, renovácie strojov a strojových súčiastok.
      

     Kód: 6476 L

     Názov: TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK

     Absolvent ovláda: 
     • Základné sekretárske práce a činnosti.
     • Samostatne spracovať hospodárske výrobné písomnosti.
     • Výpočtovú techniku a vie spracovať informácie prostredníctvom výpočtovej techniky.
      

      

     Kód: 6308 N

     Názov: VEREJNÁ  SPRÁVA– pomaturitné kvalifikačné štúdium

     Absolvent ovláda: 
     • Techniku administratívy a písanie všetkých údajov v listoch.
     • Organizáciu písomného styku na obecných úradoch.
     • Registratúrny poriadok a plán obce.
     • Písomnosti medzi firmami a orgánmi štátnej správy a mestskej samosprávy.
     • Písanie žiadostí medzi občanmi.
     • Účtovníctvo vo verejnej správe.
     • Spôsob obehu účtovných dokladov na obecnom úrade.
     • Majetok obce – jeho obstaranie.
     • Marketing v riadení miest a obcí.
      
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie