• Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, pracovné návyky a získavanie schopnosti nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností.

   Praktické vyučovanie formou odborného výcviku a odbornej praxe sa zabezpečuje v priestoroch Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého sme súčasťou. Odborné vedomosti z praktickej činnosti sa našim žiakom snažíme rozširovať odbornými exkurziami vo výrobných firmách a inštitúciách ako aj návštevou rôznych výstav a odborných seminárov. Taktiež sa naši žiaci zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaži, kde svojimi výrobkami ako aj svojou konkrétnou prácou v priamej konfrontácii so žiakmi iných škôl rozvíjajú svoju zručnosť, talent a získavajú odborné skúsenosti

 • 4-ročné študijné odbory

 • 3-ročné učebné odbory

 • 2-ročné denné nadstavbové štúdium (maturitné štúdium)

  Kód: 2675 L 03

  Názov: ELEKTROTECHNIKA – ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

  Absolvent ovláda: 
  • Praktickú opravárenskú činnosť úžitkovej techniky (PC, TV, DVD, mikrovlnné rúry, kamery, atď. ....).
  • Obsluhovať špeciálne meracie prístroje pri diagnostike a oprave.
   

   

   

  Kód: 2414 L 01

   

  Názov: STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ

  Absolvent ovláda:
  • Práce v strojárskom podniku pri výrobe, oprave a údržbe a montáži strojárenských výrobkov.
  • Výrobu dielcov, technologické postupy.
  • Čítanie a kreslenie z technických výkresov.
  • Opravy, renovácie strojov a strojových súčiastok.
   

  Kód: 6476 L

  Názov: TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK

  Absolvent ovláda: 
  • Základné sekretárske práce a činnosti.
  • Samostatne spracovať hospodárske výrobné písomnosti.
  • Výpočtovú techniku a vie spracovať informácie prostredníctvom výpočtovej techniky.
   

   

  Kód: 6308 N

  Názov: VEREJNÁ  SPRÁVA– pomaturitné kvalifikačné štúdium

  Absolvent ovláda: 
  • Techniku administratívy a písanie všetkých údajov v listoch.
  • Organizáciu písomného styku na obecných úradoch.
  • Registratúrny poriadok a plán obce.
  • Písomnosti medzi firmami a orgánmi štátnej správy a mestskej samosprávy.
  • Písanie žiadostí medzi občanmi.
  • Účtovníctvo vo verejnej správe.
  • Spôsob obehu účtovných dokladov na obecnom úrade.
  • Majetok obce – jeho obstaranie.
  • Marketing v riadení miest a obcí.