• Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces
   • uplatňujeme individuálny prístup k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov
   • zabezpečujeme žiakom nielen kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu
  • Charakteristika školy

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
   MOKROHÁJSKA 1,  842 40  BRATISLAVA
   pri
   INŠTITÚTE PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
   POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40  BRATISLAVA   Charakteristika školy

   Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov TP) je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR).
   IPR sa organizačne delí na úseky:

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
   • Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie,
   • Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie,
   • Úsek ekonomický,
   • Úsek prevádzkovo-technický.

    

   SOŠ pre žiakov TP sa rozdeľuje na tri základné úseky:

   • teoretické vyučovanie,
   • praktické vyučovanie,
   • výchova mimo vyučovania (internát).

    

   Uvedené úseky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.

   Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie  vzdelávania a prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v odboroch:

   • učebných,
   • študijných,
   • nadstavbových študijných,
   • pomaturitnom štúdiu.

    

   Absolventi učebných odborov získavajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
   Absolventi študijných odborov získajú  úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

   Kto môže študovať v  SOŠ pre žiakov s TP?

   Žiak alebo občan:
   -    s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
   -    chorý a zdravotne oslabený,
   -    so špecifickými poruchami učenia,
   -    s poruchami reči, sluchu, zraku,...
   Podmienkou prijatia do odborov je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.

   Organizujeme aj vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania:
   Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov  nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu) organizujeme podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania formou denného štúdia v rámci prípravnej triedy, trvá 1 školský rok. Vzdelávanie končí komisionálnou skúškou z povinných predmetov. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.


    

 • Výhody vzdelávania v SOŠ pre žiakov TP:

  -    V spolupráci s ostatnými úsekmi IPR zabezpečujeme žiakom nielen kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu – výchovnú, zdravotnú, liečebnú, sociálnu, psychologickú a rehabilitačnú.
  -    V IPR je zabezpečená bezbariérovosť celého zariadenia.
  -    Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.
  -    Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme individuálny prístup  k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
  -    Priaznivé pracovné prostredie zabezpečuje všetkým žiakom rovnosť šancí a možností.
  -    Žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít.
  -    Škola bola zapojená do dvoch medzinárodných projektov Connecting Classrooms a Comenius, v rámci ktorých sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku a  uchádzame sa o účasť v ďalšom medzinárodnom projekte.
  -    Po skončení teoretického a praktického vyučovania pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania (školský internát), ktorú zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia – vychovávatelia.

  Rozhodujete sa kam na strednú školu?

  Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava v spolupráci s IPR poskytuje:
  -    kvalitné vzdelanie žiakom z celého Slovenska v odboroch učebných, študijných, nadstavbových a v pomaturitnom štúdiu,
  -    celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
  -    komplexnú liečebnú rehabilitáciu,    
  -    odbornú celodennú zdravotnú starostlivosť,
  -    moderné materiálno-technické vybavenie učební a dielní,
  -    účasť v medzinárodných projektoch,
  -    individuálny prístup vo vzdelávaní,
  -    podporu žiakom zo sociálne slabšieho prostredia.

  Máme triedy s malým počtom žiakov, v jednej triede je maximálne 10 žiakov.

  Odbory, v ktorých poskytujeme vzdelávanie:

  3-ročné učebné odbory
  6475 H    technicko-administratívny pracovník
  8545 H    zlatník a klenotník
  2466 H 02    mechanik opravár - stroje a zariadenia
  2683 H 11    elektromechanik - silnoprúdová technika
  2683 H 15    elektromechanik - úžitková technika  
  3473 H 08    polygraf – knihár
  2433 H    obrábač kovov

  4-ročné študijné odbory
  6446 K        kozmetik
  2682 K    mechanik počítačových sietí

  2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium
  6476 L        technicko-ekonomický pracovník
  8501 L        umeleckoremeselné práce
  2414 L 01    strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
  2675 L 02    elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení
  2675 L 03    elektrotechnika - elektronické zariadenia

  2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
  6308 N    verejná správa