• Charakteristika školy

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
     MOKROHÁJSKA 1,  842 40  BRATISLAVA
     pri
     INŠTITÚTE PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
     POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40  BRATISLAVA     Charakteristika školy

     Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov TP) je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR).
     IPR sa organizačne delí na úseky:

     • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
     • Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie,
     • Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie,
     • Úsek ekonomický,
     • Úsek prevádzkovo-technický.

      

     SOŠ pre žiakov TP sa rozdeľuje na tri základné úseky:

     • teoretické vyučovanie,
     • praktické vyučovanie,
     • výchova mimo vyučovania (internát).

      

     Uvedené úseky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.

     Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie  vzdelávania a prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v odboroch:

     • učebných,
     • študijných,
     • nadstavbových študijných,
     • pomaturitnom štúdiu.

      

     Absolventi učebných odborov získavajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
     Absolventi študijných odborov získajú  úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

     Kto môže študovať v  SOŠ pre žiakov s TP?

     Žiak alebo občan:
     -    s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
     -    chorý a zdravotne oslabený,
     -    so špecifickými poruchami učenia,
     -    s poruchami reči, sluchu, zraku,...
     Podmienkou prijatia do odborov je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.

     Organizujeme aj vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania:
     Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov  nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu) organizujeme podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania formou denného štúdia v rámci prípravnej triedy, trvá 1 školský rok. Vzdelávanie končí komisionálnou skúškou z povinných predmetov. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

     Výhody vzdelávania v SOŠ pre žiakov TP:

     -    V spolupráci s ostatnými úsekmi IPR zabezpečujeme žiakom nielen kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu – výchovnú, zdravotnú, liečebnú, sociálnu, psychologickú a rehabilitačnú.
     -    V IPR je zabezpečená bezbariérovosť celého zariadenia.
     -    Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.
     -    Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme individuálny prístup  k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
     -    Priaznivé pracovné prostredie zabezpečuje všetkým žiakom rovnosť šancí a možností.
     -    Žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít.
     -    Škola bola zapojená do dvoch medzinárodných projektov Connecting Classrooms a Comenius, v rámci ktorých sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku a  uchádzame sa o účasť v ďalšom medzinárodnom projekte.
     -    Po skončení teoretického a praktického vyučovania pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania (školský internát), ktorú zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia – vychovávatelia.

     Rozhodujete sa kam na strednú školu?

     Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava v spolupráci s IPR poskytuje:
     -    kvalitné vzdelanie žiakom z celého Slovenska v odboroch učebných, študijných, nadstavbových a v pomaturitnom štúdiu,
     -    celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
     -    komplexnú liečebnú rehabilitáciu,    
     -    odbornú celodennú zdravotnú starostlivosť,
     -    moderné materiálno-technické vybavenie učební a dielní,
     -    účasť v medzinárodných projektoch,
     -    individuálny prístup vo vzdelávaní,
     -    podporu žiakom zo sociálne slabšieho prostredia.

     Máme triedy s malým počtom žiakov, v jednej triede je maximálne 10 žiakov.

     Odbory, v ktorých poskytujeme vzdelávanie:

     3-ročné učebné odbory
     6475 H    technicko-administratívny pracovník
     8545 H    zlatník a klenotník
     2466 H 02    mechanik opravár - stroje a zariadenia
     2683 H 11    elektromechanik - silnoprúdová technika
     2683 H 15    elektromechanik - úžitková technika  
     3473 H 08    polygraf – knihár
     2433 H    obrábač kovov

     4-ročné študijné odbory
     6446 K        kozmetik
     2682 K    mechanik počítačových sietí

     2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium
     6476 L        technicko-ekonomický pracovník
     8501 L        umeleckoremeselné práce
     2414 L 01    strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
     2675 L 02    elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení
     2675 L 03    elektrotechnika - elektronické zariadenia

     2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
     6308 N    verejná správa

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie