•  

   Pôvodný názov dnešného IPR bol Výcvikové stredisko so zmenenou pracovnou schopnosťou a s jeho výstavbou na Mokrohájskej ulici sa začalo v roku 1961. Už vo februári 1963 bol do funkcie riaditeľa ustanovený Milan Koleň, ktorý mal skúsenosti s prípravou mládeže na robotnícke povolania.

   Slávnostná prevádzka Výcvikového strediska  začala 9. januára 1964 a hneď na druhý deň začal svoju činnosť odborný výcvik, teoretické vyučovanie i internát. Už v tom čase sa začal používať systém vnútorných listov, ktorý zabezpečoval informovanosť majstra, učiteľa a vychovávateľa v otázkach správania a prospechu klientov, ktorý sa zachoval dodnes. S potrebou rozvinutia komplexnej rehabilitácie vyplynula nutnosť rozšíriť dislokáciu pracovísk. Teoretické vyučovanie sa premiestnilo do novej budovy, získali sa priestory pre liečebnú rehabilitáciu a psychologický úsek, zvýšila sa ubytovacia kapacita a rozvoj pokračoval. Tímová práca umožnila vybudovať v zariadení poradňu pre voľbu povolania, ktorej výsledky sa stali vzorom pre prácu posudkových komisií sociálneho zabezpečenia. Aj dnes pracuje poradňa pre voľbu povolania ako poradný orgán pri prijímaní, diagnostikovaní a zaraďovaní žiakov do vhodného učebného alebo študijného odboru.

   V roku 1981 sa pri stredisku vytvorilo stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež.

   Od 1. júla 1991 sa zmenil názov Výcvikového strediska na Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a 1. septembra 2008 došlo k ďalšej úprave názvu na Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a názov školy sa zmenil na Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím.

    

   Novodobá história školy

   Dnešná Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím sa stala samostatnou organizačnou súčasťou Inštitútu 1. septembra 2008. Vo svojej činnosti nadviazala na systém vzdelávania Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež, ktoré bolo v rámci strediska vytvorené od roku 1981.

   Vedenie školy neustále sleduje požiadavky trhu práce a podľa záujmu spoločnosti a aktuálnej legislatívy usmerňuje vzdelávanie žiakov a mení ponuku odborov. Od roku 2009 sme otvorili tri nové odbory - štvorročný študijný odbor mechanik počítačových sietí, nadstavbový odbor strojárstvo a pomaturitné kvalifikačné štúdium verejná správa. Zmena legislatívy nám umožnila opäť otvoriť prípravnú triedu, v rámci ktorej poskytujeme vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania žiakom, ktorí nemajú ukončenú základnú školu. V súčasnosti poskytujeme vzdelanie v 12 učebných a študijných odboroch.

   Vzdelávanie mladých zdravotne znevýhodnených ľudí si vyžaduje zvýšené finančné požiadavky pre zabezpečenie ideálnych podmienok, v ktorých sa ich schopnosti môžu priaznivo rozvíjať.

   V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sme v priebehu posledných rokov zateplili internát, dielne aj budovu teoretického vyučovania, zrekonštruovali jedáleň a vstupné priestory IPR, v internáte modernizovali  dve spoločenské miestnosti a v posledných rokoch sa postupne vykonáva kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov internátu. Vybudovali sme tri nové odborné učebne – pre odbory elektromechanik a mechanik počítačových sietí bolo vybudované moderné elektrotechnické laboratórium a nakúpená nová výpočtová technika, pre žiakov pomaturitného štúdia v odbore verejná správa bola zariadená multimediálna učebňa a pre žiakov odboru zlatník a umeleckoremeselné práce bol zriadený ateliér, ktorý slúži aj kozmetičkám a knihárom na hodinách estetickej výchovy. Všetky učebne a dielne postupne dopĺňame projektormi, modernými počítačmi, prístrojmi a začali sme aj s  modernizáciou strojárskej dielne.

   Pre žiakov organizujeme množstvo súťaží, voľnočasových aktivít a zapájame sa do rôznych projektov, takže majú naozaj šancu zažiť všetko to, čo zažívajú mladí ľudia v ich veku. V medzinárodných aktivitách sme začínali s projektom Socrates, v roku 2013 sme úspešne ukončili aktivity v projekte Conecting Classrooms a v roku 2015 sme úspešne zavŕšili úlohy v medzinárodnom projekte Comenius, vďaka čomu niektorí žiaci pri návšteve partnerských krajín prvýkrát leteli lietadlom.

   Pravidelne sme sa zúčastňovali medzinárodných súťaží mladých knihárov, v rokoch 2009 a 2013 sme  organizovali súťaž v IPR a dúfame že to nebolo posledné kolo z dôvodu klesajúceho záujmu o odbor polygraf – knihár. Každý rok sa zapájame do celoslovenskej súťaže Študentský šperk, kde naši zlatníci získavajú každoročne popredné umiestnenia. Takisto popredné umiestnenia získava náš školský časopis „Sme OK v  celoslovenskej súťaži PRO SLAVIS, Sila slova a tiež ocenenia v súťaži Štúrovo pero.

   To je len malá ukážka toho, že žiaci našej školy dokážu byť v konkurencii bežných stredných odborných škôl nielen rovnocennými partnermi, ale mnohokrát aj víťazmi.

   Sme súčasťou IPR, ktoré oslávilo v roku 2014 okrúhle jubileum, a dovolím si povedať, že je to jedinečné zariadenie na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci s jednotlivými úsekmi IPR môžeme zabezpečiť našim žiakom okrem vzdelania aj komplexnú rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť. Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších členov. Pri integrácii mladých zdravotne znevýhodnených ľudí do spoločnosti sa snažíme pomáhať aj my – v škole, v dielňach, v internáte, na psychologickom, zdravotnom úseku i rehabilitácii. Už viac ako päťdesiat rokov.

    

   Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy