• Členovia Rady školy pri SOŠ pre žiakov TP

    • Členovia Rady školy pri SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava            

     na obdobie 2012 – 2016

     1. Mgr. Martin Kubálek, PhD. – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda rady školy
     2. Mgr. art. Peter Pažický ArtD. – zástupca rodičov – podpredseda rady školy
     3. Katarína Filipovičová – zástupca rodičov
     4. Štefan Németh – zástupca rodičov
     5. Mgr. Patrik Marko ­– zástupca pedagogických zamestnancov
     6. Mgr. art. Hanka Vorobjov – zástupca nepedagogických zamestnancov
     7. Marianna Pirťanová – zástupca žiakov
     8. Ing. Petra Balážová- delegovaný zástupca zriaďovateľa
     9. MUDr. Igor Hajdúk- delegovaný zástupca zriaďovateľa
     10. Mgr. Andrea Kozová- delegovaný zástupca zriaďovateľa
     11. Valéria Cibulková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

      

      

     Voľba  zástupcu  žiakov  sa konala dňa  21.11.2016.

     Voľba  zástupcov  pedagogických zamestnancov  sa konala  dňa 24.11.2016.

     Voľba  zástupcu  nepedagogických zamestnancov  sa konala  dňa 24.11.2016.

     Voľby  zástupcov rodičov sa konali  dňa 26.11.2016.

     Ustanovujúce zasadnutie Rady školy SOŠ pre žiakov s TP sa konalo 8.12.2016, funkčné obdobie začína dňom 12.12.2016.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie