• MECHANIK POČITAČOVÝCH SIETÍ

    Kód: 2682 K

    Absolvent ovláda: 
    • Zostaviť  počítač.
    • Diagnostikovať chybovosť počítača a výmenu dielcov.
    • Vytvoriť a zapojiť počítačovú sieť, pracovať s počítačom a  špecifickými programami (tvorba videa, prezentácie, úprava fotografií a pod. ..).
  • Čo sa naučíš?

    • Spracovanie materiálov
    • Naučíš sa základom ručného spracovania materiálov.

    • Plošné spoje a mikrokontroléry PIC
    • Dozvieš sa a naučíš sa ako zmerať základné el. veličiny, vyrábať a osadzovať sučiastkami plošne spoje, programovať mikrokontroléry a systém Arduino

    • Počítače a ich súčasti
    • Opraviť a upgradovať počítač - meniť súčiastky a diagnostikovať stav počítača. Inštalovať OS, programové vybavenie, zálohovať súbory.

    • Počítačová sieť
    • Naučíš sa navrhnúť a zostrojiť počítačovú sieť ( vyrobiť LAN káble, zosieťovať PC pomocou switchu a routera - bezdrôtová sieť, pripojiť do siete zariadenia - tlačiareň, IP kamera, NAS server ).

    • Web stránky
    • Po skončení štúdia budeš mať znalosti o navrhovaní www stránok, strihu videa, spracovaní grafiky a zvuku na počítači.

    • Moderná technika a individuálny prístup
    • V triede budeš mať najviac 7 spolužiakov a tak je zaistený individuálny prístup. Pravidelne modernizujeme prístrojové vybavenie.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie