• Projektová webová stránka: https://cscb.parnupaike.ee/


      

     LOGO Erasmus Vlajky Estonska Slovenska a participujúcych krajín

     SOŠ pre TP žiakov, Mokrohájska 1 Bratislava is pleased to announce that this school year we have started our first Erasmus + project, which will last two years. As a partner school, we cooperate in project called "Coping with Students Challenging Behaviour", based on international strategic cooperation between schools and educational institutions. Four organisations take part in this project- Pärnu Päikese School from Estonia, Riga Valda Avotina elementary school- development centre from Latvia, Institut pre pracovnu rehabilitaciu obcanov so zdravotnym postihnutim from Slovakia, Posebno osnovno uciliste "d-r Zlatan Sremec "-Skopje from Macedonia.

     The project aim is to support the professional development of school teachers and staff. This project gives partners the opportunity to support co-operation, learn from each other, share experiences, develop and share different solutions / methods / techniques to cope with students challenging behaviour.

     For two years, staff from each institution will visit each other to attend open classes, workshops, listen to presentations on different topics, engage in discussions on students challenging behaviour and see special educational work in different countries.

     The project has been funded by the European Commission under the Erasmus + program.


     Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím s potešením oznamuje, že tento školský rok sme spustili náš prvý projekt Erasmus +, ktorý bude trvať dva roky. Ako partnerská škola sme súčasťou projektu s názvom „Zvládanie žiakov s problémovým správaním“, ktorý je založený na medzinárodnej strategickej spolupráci medzi školami a vzdelávacími inštitúciami. Na tomto projekte sa zúčastňujú štyri organizácie - škola Pärnu Päikese z Estónska, škola Valda Avotina z Lotyšska,  Posebno osnovno uciliste „d-r Zlatan Sremec“ -Skopje z Macedónska a SOŠ pre TP žiakov pri IPR zo Slovenska.

     Cieľom projektu je podpora profesionálneho rozvoja učiteľov a zamestnancov škôl. Tento projekt dáva partnerom príležitosť podporovať spoluprácu, učiť sa jeden od druhého, zdieľať skúsenosti, vyvíjať a zdieľať rôzne riešenia / metódy / techniky na zvládnutie problémových  žiakov.

     Zamestnanci každej inštitúcie sa budú dva roky navštevovať, aby sa zúčastnili otvorených kurzov, workshopov, prezentácii na rôzne témy, aby diskutovali o problémoch so správaním ich žiakov a videli špeciálnu vzdelávaciu prácu v rôznych krajinách.

     Projekt bol financovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus +.


     Erasmus + Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancov

     Projektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019

     Project contract number (2019-1-EE01-KA229-051598_3)

     Spoločná fotografia zúčastnených

     Od 25. Novembra  do 28. Novembra 2019, sa 3 špeciálny pedagógovia a 1 rehabilitačná sestra z našej školy zúčastnili projektovej aktivity vrámci projektu Erasmus + "Zvládanie študentov s problémovým správaním" v Pärnu Paikese Kool,  v Estónsku. Zúčastnili sa otvorených hodín, workshopov a absolvovali alternatívnu komunikačnú prezentáciu. Cieľom tejto zahraničnej pracovnej cesty bolo podeliť sa o skúsenosti, preukázať a porovnať kompetencie špeciálneho pedagóga. Aktivity boli zamerané na zvládanie problémového správania žiakov, podporovanie profesionálneho rozvoja učiteľov a iných školských pracovníkov ako aj na medzinárodnú spoluprácu.

     Na tomto Erasmus+ projekte participujú 4 školy a má trvanie 2 roky. Projekt spolufinancovala európska komisia v rámci programu Erasmus+.

     Záložka COPING WITH STUDENTS CHALLENGING BEHAVIOURŽiaci so špeciálnymi potrebami na týchto školách vo všetkých štyroch školách pociťujú potrebu vymieňať si skúsenosti a rozširovať svoje horizonty týkajúce sa problémového správania študentov. Počas 4 dní v Parnu škole sme absolvovali celý rad otvorených hodín z rôznych predmetov. Súčasťou programu boli predmety: varenie, joga, matematika, estónčina, hudobná výchova, výtvarná výchova, motorické zručnosti, canisterapia, Bee-Bot Workshop pre programovateľné mini-roboty, a workshop pre študentov s osobitnými potrebami. 28. novembra, sme navštívili zdravotné centrum – Mental Health Care pre deti a mládež v Pärnu County, kde nám rehabilitačný špecialista predstavil jednotlivé oddelenia a terapie, ktoré sú poskytované pre deti a mládež.

     V máji 2020 je naplánovaná projektová aktivita u nás na Slovensku v SOŠ Mokrohájska 1, Bratislava. Na tejto aktivite budeme hostiť 12 účastníkov mobility z Macedónska, Lotyšska a Estónska. Bude nám cťou predstaviť našu organizáciu, náš systém výučby a takisto prístup špeciálnych pedagógov a samozrejme systém komplexnej špeciálno pedagogickej starostlivosti, ktorú naša škola žiakom poskytuje.

     KotvaPripravila: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový manažér)


     (Popis: Video obsahuje aktivity ktoré absolvovali zamestnanci nasej školy, počas krátkodobej zahraničnej cesty v rámci projektu Erasmus plus, v Estónsku, na škole Parnu Paikese Kool, v termíne od 25.11 - 28.11 2019.)


      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie