• Oficiálna Projektová webová stránka: https://cscb.parnupaike.ee/  


     Zahraničný seminár v Kodani, Dánsko

     13.-15.6 2022

     Erasmus + Školiaca a kooperačná aktivita

      

     The role of guidance in the transition from primary and lower secondary school to IVET.

      

     Počet účastníkov z iných krajín: 23

     Prehľad krajín zastúpených na aktivite: Lotyšsko, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Srbsko, Chorvátsko, Švédsko, Portugalsko, Belgicko, Slovinsko, Slovensko

     Komunikačný jazyk: Anglický jazyk

     Aktivita sa konala priamo v Kodani. Program tvorili prednášky, workshopy, návštevy vzdelávacích organizácií a rôzne diskusie na zvolenú tému, ktorá sa týkala stredných odborných škôl. Bol nám detailne predstavený systém školstva v Dánsku, ako pracovné poradenstvo, nábor žiakov, školské a medzinárodné súťaže v oblasti odborného vzdelávania. Aktivity sa konali v konferenčnej miestnosti v blízkosti hotela a takisto priamo vo vzdelávacích inštitúciách v meste. Počas diskusií, sme mali možnosť vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy, ktoré máme na našich školách.

     Plánované ciele pracovnej cesty – tematického seminára boli splnené. Seminár bol tematicky na vysokej úrovni a mohli sme získať dôležité informácie o odbornej príprave žiakov, ktoré môžu byť využité pre zlepšenie nášho výchovno-vzdelávacieho procesu v našej inštitúcií a samotnej odbornej príprave jednotlivých študijných odborov.

     Pripravila: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový manažér)


     Výstup z projektu Erasmus plus: Príručka pre učiteľov, rodičov a špecialistov na prevenciu a zvládanie problémového správania

     Jedným z cieľov nášho projektu bolo vytvoriť prehľadný manuál-príručku, ktorá  má  pomôcť rodičom, učiteľom a iným odborníkom poučiť, presmerovať a naučiť žiakov so špeciálnymi potrebami v záujme zníženia  výskytu problémového správania. Príručka tiež poskytuje návody, ako sa vysporiadať s už zdanlivým problémovým správaním.
     Preklad a príprava príručky: Mgr. Petronela Ladecká, PhD., Ing. Monika Krsteva


     Virtuálna mobilita do Lotyšska – C3

     V termíne od 16. do 18. februára 2022 Základná škola Riga Valda Avotiņa realizovala v Lotyšsku virtuálne podujatie zamestnancov. Rozhodnutie zorganizovať virtuálne podujatie akceptoval riadiaci tím projektu z dôvodu nestabilnej situácie spôsobenej ochorením Covid-19. Aktívni účastníci z našej školy boli: Mgr. Petronela Ladecká, PhD., PhDr. Jaroslava Margolienová, PaedDr. Ľubica Styanová a Ing. Monika Krsteva.
     V prvý deň podujatia oslovila účastníkov projektu z Estónska, Slovenska a Severného Macedónska riaditeľka základnej školy Valda Avotiņa Gunta Maslovska, ktorá popriala, aby všetci zúčastnení získali niečo nové, zaujímavé a užitočné.
     Učitelia boli oboznámení s víziou školy, úlohami, vzdelávacími programami, históriou a tradíciami školy. Krátka virtuálna cesta v škole umožnila nahliadnuť do priestorov školy.
     Účastníci sledovali otvorenú lekciu rečovej terapie. Na konci prvého dňa si účastníci užili film o Lotyšsku a urobili kvíz.
     Druhý deň sa začal workshopom hudobnej terapie - ako môže zvuk a hudba regulovať a odhaľovať naše emócie. Špeciálny pedagóg predviedol otvorenú lekciu z matematiky. Na konci dňa účastníci počúvali terapeuta ABA o technikách ABA v škole.
     Tretí deň sa začal workshopom v hrách a gamifikačných prvkoch v procesoch učenia, vďaka ktorým je učenie hravé a dynamické. Klinický psychológ, terapeut ABA v záverečnom workshope hovoril o úvode do aplikovanej analýzy správania a poskytol pohľad na prístup verbálneho správania.
     Každý deň tejto udalosti sa skončil piesňou"Mám pokoj ako rieka..."
     Video prehliadka v Rige Valda Avotiņa Základná škola: Video prehliadka


     Posledná mobilita - mobilita C2 na Slovensku

     Posledná mobilita projektu " Zvládanie so študentmi náročné správanie " sa uskutočnila u nás na Slovensku v termíne od 28. marca - 2. Apríla 2022 ( projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+).

     Učitelia zo všetkých partnerských krajín (Severné Macedónsko, Lotyšsko, Estónsko) pricestovali do Inštitútu pracovnej rehabilitácie, aby absolvovali 6-dňovú mobilitu. Počas mobility boli predstavení so školou a pedagogikou strednej odbornej školy, videli metódy, techniky a vybavenie, ktoré používame na zvládnutie problémového správania našich žiakov. Okrem toho absolvovali niekoľko aktivít, ktoré organizovali jednotlivé úseky inštitútu. Účastníci navštívili otvorené hodiny v škole, otvorené hodiny odborného vzdelávania, mimoškolské aktivity na internáte. Súčasťou programu bol aj rehabilitačný workshop, workshop pracovnej rehabilitácie a workshop outdoorových aktivít.  Okrem toho mali možnosť spoznať Bratislavu a okolie našej školy.
     Účastníci sa aktívne podelili o svoje skúsenosti počas niekoľkých stretnutí a otvorených diskusií. Konfrontovali svoje názory a riešenia cieľov projektu.


     V termíne od 16. do 18. februára 2022 boli 4 učitelia z našej školy (PhDr. Margolienová, Mgr. Ladecká, PhD., Ing. Krsteva, PaedDr. Styanová) súčasťou virtuálneho tréningového podujatia organizovaného Základnou školou Riga Valda Avotina v Lotyšsku v rámci projektu Erasmus + KA229 „Coping with Challenging Behavior“. Počas trojdňovej akcie mali účastníci možnosť virtuálne absolvovať školské kurzy a prezentácie zamerané na muzikoterapiu so žiakmi so špeciálnymi potrebami, hry a učebné hry, techniky ABA v škole a otvorené diskusie. Obrovská vďaka patrí usporiadateľom z Lotyšska a partnerom z Estónska a Macedónska, ktorí túto virtuálnu mobilitu urobili dynamickú a zábavnú pre všetkých zúčastnených.
     #erasmus  #ErasmusPlus  #copingwithstudentschallengingbehaviour

        


     Erasmus + Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancov
     Projektová aktivita C4 – SEVERNÉ MACEDÓNSKO, 20-23.09 2021

     Project contract number (2019-1-EE01-KA229-051598_3)

        


     Od 20.septembra  do 23. septembra 2021, sa 3 špeciálni pedagógovia (Mgr.Petronela Ladecká, PhD., Ing. Monika Krsteva, Mgr. Veronika Luptovská) a pani zástupkyňa (PaedDr. Jaroslava Margoliennová) zúčastnili projektovej aktivity v rámci projektu Erasmus + "Zvládanie študentov s problémovým správaním" v meste Skopje v škole SPS Dr. Zlatan Sremec Skopje, Severné Macedónsko. Zúčastnili sa otvorených hodín, workshopov a absolvovali tréningy zamerané na zvládanie problémového správania. Cieľom tejto zahraničnej pracovnej cesty bolo podeliť sa o skúsenosti, preukázať a porovnať kompetencie špeciálneho pedagóga. Aktivity boli zamerané na podporu edukácie žiakov s rôznymi formami telesných a mentálnych postihnutí, podporovanie profesionálneho rozvoja učiteľov a iných školských pracovníkov ako aj na medzinárodnú spoluprácu.

     Na tomto Erasmus+ projekte participujú 4 školy a má trvanie 2 roky. Projekt spolufinancovala európska komisia v rámci programu Erasmus+. Pedagógovia  v týchto školách pre žiakov so špeciálnymi potrebami pociťujú potrebu vymieňať si skúsenosti a rozširovať svoje horizonty týkajúce sa problémového správania študentov. Počas 4 dní v Skopje sme v škole absolvovali celý rad workshopov z rôznych oblastí edukácie našich žiakov. Súčasťou programu boli prednášky: Problémové správanie, ABC charakteristiky žiakov, prípadové štúdie, Autizmus a iné. V piatok 24.9 2021 sme mali možnosť konzultovať s doc. Jasminou Trohanskou, ktorá je VŠ učiteľom pedagogickej fakulty, Univerzity of Tetova  a v minulosti 17 rokov venovala výučbe a výskumu žiakov s autistickým spektrom.

     Na jar 2022 je naplánovaná projektová aktivita u nás na Slovensku v SOŠ Mokrohájska 1, Bratislava. Na tejto aktivite budeme hostiť 12 účastníkov mobility z Macedónska, Lotyšska a Estónska. Bude nám cťou predstaviť našu organizáciu, náš systém výučby a takisto prístup špeciálnych pedagógov a samozrejme systém komplexnej špeciálno-  pedagogickej starostlivosti, ktorú naša škola žiakom poskytuje.
     Pripravila: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový manažér)


     ABC workout - projektová aktivita

     Naša škola navrhla v rámci nášho projektu Erasmus plus pohybovú aktivitu - Cvičenie podľa abecedy. Následne ju realizovali aj v partnerských krajinách v Macedónsku, Lotyšsku a Estónsku. Pozrite, ako sa žiakom 4 krajín darilo pri cvičení. 

     Projektová športová aktivita "Cvičenie podľa abecedy"


     Telesná výchova netradične - cvičenie podľa Abecedy

     Vo štvrtok 18.3 2021 si naši žiaci (I.TAP, III.KO) počas telocviku zacvičili ALPHABET WORKOUT. Cvičenie a pohyb tvorí dôležitú súčasť zdravého životného štýlu, ktorý sa aj my v našej škole snažíme podporiť. Pozrite si video a zacvičte si s nami.

     Cvičenie bolo vytvorené ako metodická pomôcka a bude prezentované v rámci nášho projektu Erasmus plus („Coping with students challenging behaviour“ Project no. 2019-1-EE01-KA229-051598).

     Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový koordinátor)


     Webinár - Problémové správanie žiakov 10.2 2021

     Naša škola spoluorganizovala tento webinár. Pripojilo sa spolu 100 účastníkov z viacerých krajín. Bol to náš prvý webinár v rámci projektu Erasmus +.

     Prezentácia:

     Children`s challenging behaviour-WEBINAR (PPTX), (PDF)

     Problémové správanie žiakov - WEBINAR (PPTX) (PDF)

     METÓDY ZVLÁDANIA PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA (PDF)


     WEBINÁR

      

      „ZVLÁDANIE ŽIAKOV S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM“

      

     Webinár je súčasťou Erasmus+ projektu

     „Coping with students challenging behaviour“
     Project no. 2019-1-EE01-KA229-051598

     Dobrý deň, vážení kolegovia, milí rodičia,

      

     Dovoľujem si Vás informovať o online vzdelávaní, ktoré naša škola pripravuje  v rámci Erasmus+ projektu („Coping with students challenging behaviour“
     Project no. 2019-1-EE01-KA229-051598)
     na tému: 

      

     ZVLÁDANIE ŽIAKOV S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM

      

     Dátum: 10.2 2021

     Čas konania: 17:00 – 18:00

      

     Online webinár bude prebiehať prostredníctvom ZOOM (deň pred webinárom Vám bude e-mailom zaslaný link na pripojenie). Webinár bude v Anglickom jazyku. Webinár budú viesť 6 prednášajúci ( 4 projektoví koordinátori, 2 odborní psychológovia). Program a obsah webináru nájdete v prílohe. Súčasťou bude aj priestor na otvorenú diskusiu, kde pozvaní odborníci budú odpovedať live na zadané otázky.

     Registrácia je mailom na adresu: petronela.ladecka@iprba.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

     Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet.

     Príloha: Project_webinars_shedule__advert.pdf

     S pozdravom

     Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový koordinátor)


      

     December 2020 - prezentácia projektových aktivít


     PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE A EDUKÁCIA POČAS COVID-19

     Prosím prečítajte si zaujímavý článok - PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE A EDUKÁCIA POČAS COVID-19. Článok je výsledkom prieskumu 4 krajín - nás a našich projektových partnerov. Prieskum sa realizoval v septembri 2020,  v rámci projektových aktivít nášho aktuálneho projektu Erasmus plus. Výstupom tejto aktivity bude aj medzinárodný webinár, ktorý bude vo februári 2021 a hlavnou témou bude - Ako zvládať problémové správanie!

     Problemove_spravanie_pocas_COVID-19.pdf

     challenging_behaviour_during_Covid-19-_article.pdf

      


      

     Odložená mobilita do Lotyšska (C3)

     Náš projektový partner, Riga Valda Avotina centrum v Lotyšsku, odložil plánovanú mobilitu C3 (9/2020). Dôvodom tejto projektovej zmeny je súčasná situácia a obmedzenia spojené so šírením COVID-19. Mobilita C3 bude plánovaná v roku 2021.

     Ďalšou našou projektovou aktivitou budú dva dotazníky, jeden pre rodičov a jeden pre učiteľov. Úlohou tejto dopytovanej metódy bude získať informácie o problémovom správaní žiakov počas COViD-19. Súhrnné výpovede budú odprezentované v každej inštitúcii. Následne koncom roka 2020 budú prebiehať workshopy (webináre) o metódach a spôsoboch riešenia problémového správania žiakov.

      


     Vzhľadom k súčasnej situácii a na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR k problematike týkajúcej sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 , ktorým ministerstvo dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu, termín zahraničnej návštevy partnerov v našej organizácií vrámci projektu Erasmus plus (Aktivita C2), pôvodne plánovanej v termíne 22.5 – 29.5 2020  sa presúva. Podľa vývoja situácie bude stanovený náhradný termín.


      

     SOŠ pre TP žiakov, Mokrohájska 1 Bratislava is pleased to announce that this school year we have started our first Erasmus + project, which will last two years. As a partner school, we cooperate in project called "Coping with Students Challenging Behaviour", based on international strategic cooperation between schools and educational institutions. Four organisations take part in this project- Pärnu Päikese School from Estonia, Riga Valda Avotina elementary school- development centre from Latvia, Institut pre pracovnu rehabilitaciu obcanov so zdravotnym postihnutim from Slovakia, Posebno osnovno uciliste "d-r Zlatan Sremec "-Skopje from Macedonia.

     The project aim is to support the professional development of school teachers and staff. This project gives partners the opportunity to support co-operation, learn from each other, share experiences, develop and share different solutions / methods / techniques to cope with students challenging behaviour.

     For two years, staff from each institution will visit each other to attend open classes, workshops, listen to presentations on different topics, engage in discussions on students challenging behaviour and see special educational work in different countries.

     The project has been funded by the European Commission under the Erasmus + program.


     Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím s potešením oznamuje, že tento školský rok sme spustili náš prvý projekt Erasmus +, ktorý bude trvať dva roky. Ako partnerská škola sme súčasťou projektu s názvom „Zvládanie žiakov s problémovým správaním“, ktorý je založený na medzinárodnej strategickej spolupráci medzi školami a vzdelávacími inštitúciami. Na tomto projekte sa zúčastňujú štyri organizácie - škola Pärnu Päikese z Estónska, škola Valda Avotina z Lotyšska,  Posebno osnovno uciliste „d-r Zlatan Sremec“ -Skopje z Macedónska a SOŠ pre TP žiakov pri IPR zo Slovenska.

     Cieľom projektu je podpora profesionálneho rozvoja učiteľov a zamestnancov škôl. Tento projekt dáva partnerom príležitosť podporovať spoluprácu, učiť sa jeden od druhého, zdieľať skúsenosti, vyvíjať a zdieľať rôzne riešenia / metódy / techniky na zvládnutie problémových  žiakov.

     Zamestnanci každej inštitúcie sa budú dva roky navštevovať, aby sa zúčastnili otvorených kurzov, workshopov, prezentácii na rôzne témy, aby diskutovali o problémoch so správaním ich žiakov a videli špeciálnu vzdelávaciu prácu v rôznych krajinách.

     Projekt bol financovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus +.


     Erasmus + Krátkodobé školiace podujatia pre zamestnancov

     Projektová aktivita – ESTÓNSKO, 25-28.11 2019

     Project contract number (2019-1-EE01-KA229-051598_3)

     Od 25. Novembra  do 28. Novembra 2019, sa 3 špeciálny pedagógovia a 1 rehabilitačná sestra z našej školy zúčastnili projektovej aktivity vrámci projektu Erasmus + "Zvládanie študentov s problémovým správaním" v Pärnu Paikese Kool,  v Estónsku. Zúčastnili sa otvorených hodín, workshopov a absolvovali alternatívnu komunikačnú prezentáciu. Cieľom tejto zahraničnej pracovnej cesty bolo podeliť sa o skúsenosti, preukázať a porovnať kompetencie špeciálneho pedagóga. Aktivity boli zamerané na zvládanie problémového správania žiakov, podporovanie profesionálneho rozvoja učiteľov a iných školských pracovníkov ako aj na medzinárodnú spoluprácu.

     Na tomto Erasmus+ projekte participujú 4 školy a má trvanie 2 roky. Projekt spolufinancovala európska komisia v rámci programu Erasmus+.

     Žiaci so špeciálnymi potrebami na týchto školách vo všetkých štyroch školách pociťujú potrebu vymieňať si skúsenosti a rozširovať svoje horizonty týkajúce sa problémového správania študentov. Počas 4 dní v Parnu škole sme absolvovali celý rad otvorených hodín z rôznych predmetov. Súčasťou programu boli predmety: varenie, joga, matematika, estónčina, hudobná výchova, výtvarná výchova, motorické zručnosti, canisterapia, Bee-Bot Workshop pre programovateľné mini-roboty, a workshop pre študentov s osobitnými potrebami. 28. novembra, sme navštívili zdravotné centrum – Mental Health Care pre deti a mládež v Pärnu County, kde nám rehabilitačný špecialista predstavil jednotlivé oddelenia a terapie, ktoré sú poskytované pre deti a mládež.

     V máji 2020 je naplánovaná projektová aktivita u nás na Slovensku v SOŠ Mokrohájska 1, Bratislava. Na tejto aktivite budeme hostiť 12 účastníkov mobility z Macedónska, Lotyšska a Estónska. Bude nám cťou predstaviť našu organizáciu, náš systém výučby a takisto prístup špeciálnych pedagógov a samozrejme systém komplexnej špeciálno pedagogickej starostlivosti, ktorú naša škola žiakom poskytuje.

     KotvaPripravila: Mgr. Petronela Ladecká, PhD. (projektový manažér)


     (Popis: Video obsahuje aktivity ktoré absolvovali zamestnanci nasej školy, počas krátkodobej zahraničnej cesty v rámci projektu Erasmus plus, v Estónsku, na škole Parnu Paikese Kool, v termíne od 25.11 - 28.11 2019.)


     Dokumenty na stiahnutie:

     10.2.2021 - Webinar's Feb 2021.pptx, Webinar's Feb 2021.pdf

     9.11_2019_-_stretnutie_s_rodicmi_-_predstavenie_projektu_.pptx

     14.11_2019_Aktivita_-_KALIMBOHRANIE.pptx

     C1Aktivita-Estonsko.pptx