• 18. - 21. júna 2018

    • Z Á V E R E Č N É   S K Ú Š K Y

      

      

     žiakov  Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím,

     Mokrohájska cesta 1, Bratislava,

      

     v dňoch  17. - 19.  júna  2019

      

      

      

      

      

     I. Záverečné skúšky sa riadia:

      

     Zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhláškou MŠ SR  č. 318/2008  Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

      

      

     II. Skúšobné komisie

      

      

     Skúšobná komisia č. 1, 2, 3

      

      

      

     Predsedníčka:      Ing. Gabriela Čellárová

                                       Gymnázium

                                       Mokrohájska 3

                                       842 03  Bratislava

      

      

      

      

     Podpredseda:       Ľubomír  Á č

                                        hlavný majster praktického vyučovania

                                        SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím

                                        Mokrohájska cesta 1, Bratislava

      

      

      

      

     Členovia:

      

      

     Skúšobná komisia  č. 1

      

     – učebný odbor  2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

                

     Ing. Henrieta Mačicová                                       triedna učiteľka

     Karol Czíferi                                                             majster OV

     Ing. Henrieta Mačicová                                       učiteľka odborných predmetov  

     Ing. Ľubica Michalíková                                       učiteľka odborných predmetov

      

      

      

     Skúšobná komisia č. 2

      

     - učebný odbor 8545 H zlatník a klenotník

      

     Mgr. Henrieta Kováčová                               triedna učiteľka

     Ing.  Eva Oriešková                                         majsterka OV

     Ing. Henrieta Mačicová                                 učiteľka odborných predmetov

     Mgr. Eva Majerová                                            učiteľka odborných predmetov

      

      

                

      

     Skúšobná komisia  č. 3

      

     – učebný odbor  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

                

     Mgr. Henrieta Kováčová                                      triedna učiteľka

     Mgr. Magdaléna Neupauerová                         majsterka  OV

     Ing. Tibor Brziak, PhD.                                            učiteľ odborných predmetov  

     Ing. Silvester Krasňan                                             učiteľ odborných predmetov  

      

      

     III. Počet žiakov nahlásených k záverečným skúškam a Časový plán záverečných skúšok

      

      

     Názov

     učebného odboru, trieda

     Počet

     žiakov

     k ZS

     Skúšobná

     komisia

     Termín Písomnej časti ZS

     Termín Praktickej

     časti ZS

     Termín Ústnej

     časti ZS

     2466 H 02

     mechanik opravár –

     stroje zariadenia

     III. MO SZ

     8

     č. 1

     17. 06. 2019

      

     8.30 h

     18. 06. 2019

      

     7.30 h

     19. 06. 2019

      

     8.00 h

     8545 H

     Zlatník a klenotník

     III. ZK

     4

     č. 2

     17. 06. 2019

      

     8.30 h

     18. 06. 2019

      

     7.30 h

     19. 06. 2019

      

     11.00 h

     2683 H 11

     Elektromechanik

     - silnoprúdová technika

     III.E

     5

     č. 3

     17. 06. 2019

      

     8.30 h

     18. 06. 2019

      

     7.30 h

     19. 06. 2019

      

     13.00 h

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV. Organizačné zabezpečenie záverečných skúšok

      

     1. Témy na písomnú a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov  

          v spolupráci s majstrami odbornej výchovy.

                                                                                               T: 30. 04. 2019

                                                                                       Z:  Ing. Červená, ZR - TV                                                                                                                                      

     2.  Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výcviku  v 

          spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.                                                                    

                                                                                               T:  30. 04. 2019

                                                                                               Z:  p. Áč, hlavný MOV - PV

      

     3.  Témy na písomnú,  praktickú a ústnu časť záverečnej skúšky prerokujú predmetové komisie a

           odovzdajú na schválenie riaditeľke školy.                                      

                                                                                          T: 5. 05. 2019

                                                                                        Z: Ing. Červená, ZR – TV

                                                                                             p. Áč, hlavný MOV – PV

      

      3b.  Menovanie členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku.

                                                                                         T: 24. 05. 2019

                                                                                       Z: Ing. Červená, ZR – TV

                                                                                           p. Áč, hlavný MOV – PV

      

      

     4.  Klasifikačná porada  3. ročníkov sa uskutoční na úseku VMV v zasadacej miestnosti.

                                                                                              

                                                                                               T: 10. 06. 2019   o 13:30          

                                                                                               Z: Mgr. Chromíková, riaditeľka SOŠ

      

      

      

     5.  Študijné voľno žiakov 3. ročníkov - príprava  na  záverečné skúšky.                               

                                                                                              

                                                                                               T: 12. 06. –14. 06. 2019

      

     6.  Prípravu a skompletizovanie dokumentácie pred začiatkom ZS zabezpečí úsek TV. 

          (Vysvedčenia,  protokoly o záverečnej skúške).

                                                                                          T: 14. 06. 2019

                                                                                          Z: Ing. Červená, ZR - TV         

      

                                                                                              

     7.  Slávnostné otvorenie záverečných skúšok riaditeľkou a predsedom skúšobnej komisie sa

          uskutoční v zasadacej miestnosti /úsek VMV/ za prítomnosti všetkých žiakov a všetkých 

          členov skúšobných komisií.

                                                                                               T: 17. 06. 2019 , 8.00 h

                                                                                               Z: Ing. Červená, ZR – TV

                                                                                               p. Áč, hlavný MOV - PV

      

      

     8.   Písomná časť záverečnej skúšky sa koná  17. 06. 2019 o 8.30 h  na úseku TV.

      

      

      

     9.   Praktická časť záverečnej skúšky sa koná   18. 06. 2019 v príslušných odborných

             učebniach úseku Praktického vyučovania.

                                                   T: 18. 06. 2018 , 7.30 h                                           

                                                                               Z:  p. Áč, hlavný MOV - PV

      

      

     10.  Ústna časť záverečnej skúšky sa koná 19. 06. 2019 vo vyznačených učebniach 

            úseku TV podľa časového plánu. Výzdobu miestností na ústnu časť záverečnej skúšky

            zabezpečí  úsek TV.

                                                                                               T:  19. 06. 2019

                                                                                               Z:  Ing. Červená, ZR - TV         

      

      

     11.   Občerstvenie pre skúšobnú komisiu zabezpečí úsek Praktického vyučovania.

                                                                                              

                                                                                               T:  19. 06. 2019

                                                                                             Z: p. Áč, hlavný MOV - PV

      

      

     12.  Vypísanie a podpísanie výučných listov, vysvedčení a protokolov zabezpečia triedni

            učitelia.

                                                                                               T: 19. – 20. 06. 2019

                                                                                               Z: Mgr. Chromíková, riaditeľka SOŠ

      

      

     13.   Slávnostné vyradenie absolventov bude 20. 06. 2018 o 10.00 h  v zasadacej miestnosti

            (úsek VMV).                                     

                                                                                             Z:  p. Áč, hlavný MOV - PV

                                                          Z:  Ing. Jakubová – majsterka OV

      

      

      

     14.  Výzdobu a ozvučenie zasadacej miestnosti k slávnostnému vyradeniu absolventov SOŠ      

             zabezpečí úsek VMV.

                                                                                               T:  20. 06. 2019

                                                                                               Z:  PaedDr. Višňovská, ZR - VMV

                                                                                                                          

      

     15.   Archivovanie materiálov zo záverečných skúšok zabezpečí úsek TV a OV.

                                                                                               T:  29. 06. 2018

                                                                                               Z:  Ing. Červená, ZR - TV         

                                                                                               Z:  p. Áč, hlavný MOV - PV

      

      

      

     Vypracoval: 

     Áč Ľubomír

     hlavný MOV

     Praktické vyučovanie

      

     Bratislava  15. 05. 2019

                                                                                                       Mgr. Jana Chromíková

                                                                      riaditeľka  SOŠ