• "Sloboda bez výchovy je ako rieka bez brehov.
    Ak nebudú brehy, tak neexistuje ani rieka."

      Výchovno - vzdelávacia činnosť na úseku Výchovy mimo vyučovania - v internáte je plnohodnotnou súčasťou integračného procesu v Strednej odbornej škole žiakov s telesným postihnutím. Vychovávatelia sa podieľajú na zlepšovaní duševného a telesného rozvoja našich žiakov prostredníctvom tvorivého a najmä individuálneho prístupu k nim. Žiaci v čase osobného voľna môžu navštevovať rôzne záujmové útvary a aktivity.
      Súčasťou dňa na internáte je aj povinné štúdium, počas ktorého sa žiaci pripravujú na teoretické a praktické vyučovanie pomocou odbornej konzultácie vychovávateľov. 

      Našimi cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému ubytovanému žiakovi v našom internáte:

    1. Zlepšovať si výchovno - vzdelávacie výsledky: 
     • autonómnou zodpovednou prípravou na vyučovanie,
     • dobrovoľnou účasťou na výchovno - vzdelávacej činnosti vo voľnom čase orientovanej na rozvoj vedomostí, zručností a postojov získaných na vzdelávaní,
     • rozvojom samostatnosti žiakov pri plnení ich úloh,
     • identifikáciou a rozvojom talentu, špecifických osobnostných schopností a individuálnych zručností žiakov prostredníctvom záujmových aktivít,
     • rozvojom socializácie našich žiakov. 
    2. Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.
    3. Rozvoj individuálnych záujmov a potrieb.
    4. Rozvoj komunikačných kompetencií.
    5. Rozvoj sociálnych kompetencií.
    6. Rozvoj občianskych kompetencií.
    7. Rozvoj kultúrnych kompetencií.

     

      Vo výchove mimo vyučovania uznávame hodnoty humanizmu, spolupráce, zodpovednosti, autonómie, akceptácie a individuality jednotlivca.

      Podporujeme prostredie a atmosféru, v ktorých:
        -    je realizované právo na slobodu, šťastie a sebarealizáciu žiakov,  
        -    je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého jedinca, 
        -    sú ubytovaní žiaci šťastní, 
        -    rešpektuje sa individualita žiaka, 
        -    sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote v internáte.