• Zapoj sa aj ty do rôznych aktivít!

     Školský rok 2020/2021

      

      

     Doučovanie anglického jazyka – Mgr. Eliášová
     Doučovanie matematiky – Mgr. Solomajerová
     Posilňovňa – Mgr. Vyslúžilová, Mgr. Valach
     Hudobný krúžok/ZÚ – kapela – Mgr. Kubálek, PhD. a Mgr. Višňovský, Mgr. Solomajerová
     Divadelný krúžok/ZÚ – Mgr. Rigo
     Krúžok/ZÚ čitateľskej gramotnosti – Mgr. Jandová
     Krúžok/ZÚ spoločenských hier – Mgr. Vyslúžilová
     Mladý novinár - Mgr. Mrocková
     Návšteva kina - Mgr. Vyslúžilová
     Krúžok/ZÚ paličkovania – Mgr. Jandová
     Pletenie košíkov - Mgr. Solomajerová
     Športové krúžky/ZÚ – futbal, floorbal, stolný tenis  - Mgr. Valach, Mgr. Zemančíková
     Plávanie – Mgr. Vyslúžilová, Mgr. Martincová
     Turisticko - poznávací krúžok/ZÚ -  Mgr. Kubálek, PhD.
     Varíme a pečieme s radosťou a láskou – krúžok/ZÚ varenia - Mgr. Eliášová
     Tvorivostník a krúžok/ZÚ kreativity – Mgr. Vyslúžilová, Mgr. Zemančíková

      

      

      

     DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA

     ZÚ doučovania anglického jazyka je zameraný na pomoc s domácimi úlohami a priebežnými kontrolnými prácami. Obsah ZÚ korešponduje s tematickými vyučovacími plánmi. Knihy využívané pri doučovaní sú Headway Elementary, Headway Pre - Intermediate, Headway Intermediate. Cieľom ZÚ je rovnako aj rozvíjanie slovnej zásoby žiakov pomocou piesní a interaktívnych hier, posilňovať sebavedomie žiakov a snaha prekonať u žiakov strach a negatívne skúsenosti s týmto predmetom.

     ZÚ vedie p. vychovávateľka Mgr. Katarína Eliášová

     DOUČOVANIE MATEMATIKY

     ZÚ je zameraný na pomoc žiakom s matematikou a jeho obsahová náplň korešponduje s tematickými vyučovacími plánmi. Cieľom záujmového útvaru je podchytiť žiakov prípravnej triedy a 1. ročníkov, pomoc s domácimi úlohami, príprava na priebežné kontrolné písomné práce, rozvíjanie logiky, abstraktného myslenia, pamäti, vyjadrovania sa pomocou matematických termínov, práca s MFCH-tabuľkami, motivácia k systematickej príprave na vyučovanie, snaha prekonať u žiakov strach či negatívnu skúsenosť s týmto predmetom, posilňovanie sebavedomia a sebavzdelávanie v režime dňa.

     ZÚ vedie p. vychovávateľka Mgr. Simona Solomajerová

     POSILŇOVŇA

     Na základe schválenia lekárom a konzultácií s fyzioterapeutkou v IPR majú žiaci možnosť pravidelne navštevovať našu posilňovňu. Žiaci cvičia pod dozorom s nízkymi váhami, prípadne je cvičenie podľa potreby a zdravotného stavu zamerané na jednotlivé časti tela. Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečného tréningu, dbať na disciplínu, nosiť požadovaný cvičebný úbor, dbať o osobnú hygienu a pitný režim.

     ZÚ vedú p. vychovávatelia Mgr. Martin Valach a Mgr. Silvia Vyslúžilová

     HUDOBNÝ KRÚŽOK - KAPELA

     Činnosť v záujmovom útvare je zameraná na aktívnu časť – založenie hudobnej skupiny a nácvik s hudobným telesom (telesami) a na pasívnu časť – poslucháčstvo. Cieľom ZÚ je podpora záujmu o hudbu a rozvíjanie hudobných vlôh u žiakov, nácvik skladieb a hudobná produkcia, príprava vystúpení na celointernátne akcie, vzdelávanie a oboznamovanie sa s hudobnými žánrami a skupinami. Náplňou ZÚ je aj spievanie slovenských ľudových piesní s doprovodom hudobných nástrojov. Cieľom je relax, muzikoterapia a návrat k ľudovým tradíciám.

     ZÚ vedie p. vychovávateľ Mgr. Martin Kubálek, PhD., p. zástupca Mgr. Marián Višňovský a p. vychovávateľka Mgr. Simona Solomajerová

     KRÚŽOK SPOLOČENSKÝCH HIER

     Žiaci si v rámci ZÚ vyskúšajú rôzne spoločenské hry, pri ktorých si rozvíjajú myslenie, obratnosť a šikovnosť. Učia sa dodržiavať dohodnuté pravidlá hry, odbúravať agresivitu a upevňovať kamarátske vzťahy. Zameriava sa na rozvoj osobnosti a ich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Prostredníctvom spoločenských komunikačných hier je formovaná najmä schopnosť komunikácie v materinskom jazyku, vyjadriť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou formou (počúvanie, hovorenie) a z jazykového hľadiska interaktívne reagovať primeraným a kreatívnym spôsobom. Dôraz kladieme hlavne na spoločenské hry vyžadujúce kritické myslenie, riešenie problémov, vzájomnú spoluprácu, rôzne typy stratégií a logické myslenie ako je kartová hra Bang a jej rozšírenia, komunikačné hry Mestečko palermo a Dixit, či strategické hry osadníci z Katanu, Ticket to ride, Carcasonne a ďalšie. Výber konkrétnych hier na tom ktorom krúžku záleží hlavne od voľby zúčastnených. Cieľom ZÚ je aby sa žiaci aktívne zapájali do hier, vzbudenie záujmu o spoločenské hry namiesto počítačov, viesť žiakov k pochopeniu pravidiel a k rozvoju komunikácie.

     ZÚ vedie p. vychovávateľka Mgr. Silvia Vyslúžilová

     MLADÝ NOVINÁR

     V tomto školskom roku budeme so žiakmi naďalej vydávať časopis Sme OK. V rámci ZÚ sa žiaci aktívne zapájajú do tvorby textov, ktoré odzrkadľujú žiacky život v internáte i mimo neho. Zároveň sa zúčastníme novinárskych súťaží Štúrovo pero, Pro Slavis a Sila slova, ako aj rôznych organizovaných literárnych súťaží pre jednotlivcov. Cieľom záujmovho útvaru je propagácia SOŠ, vzbudenie záujmu o písanie u žiakov a zlepšenie pisateľskej, čitateľskej a komunikačnej gramotnosti. Zároveň vedieme žiakov k osvojeniu si základov mediálnej výchovy a k tvorivému a aktívnemu využívaniu voľného času. V rámci ZÚ sa používajú pri tvorivej aktivite inovatívne metódy a intenzívne sa využíva aj IKT, snažíme sa žiakov usmerňovať a viesť k bezpečnému používaniu internetu. Cieľom činnosti ZÚ v neposlednej rade je aj umožniť členom redakčnej rady sebarealizáciu a uplatnenie v novinárskej oblasti.

     ZÚ vedie vychovávateľka Mgr. Viera Mrocková

     KRÚŽOK PALIČKOVANIA

     Pri práci so žiakmi sa v ZÚ uplatňuje individuálny prístup podľa diagnóz, schopností a stupňa rozvoja motorických zručností. Motivujeme žiakov k pravidelnej činnosti, k sebarealizácii svojich schopností a zručností s možnosťou využitia tejto činnosti v budúcnosti i ako náhradu za neuplatnenie sa na trhu práce. Žiakov vedieme k zvládnutiu jednotlivých techník a vzorov paličkovania. Zoznamujeme ich s krásou slovenskej paličkovanej čipky, s jej historickým vývinom a funkciou a zároveň rozvíjame hrdosť a úctu k dedičstvu, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie. Systematickou prácou v ZÚ sa zlepšuje úroveň manuálnych zručností, rozvíja sa tvorivosť a estetické cítenie, formujú sa dôležité charakterové vlastnosti ako vytrvalosť, trpezlivosť, zodpovednosť. Dôležitý je zážitok úspechu prispievajúci k odbúravaniu pocitu menejcennosti. Výberom materiálov, vzorov a farebnosti čipky rozvíjame v žiakoch cit pre krásu, estetiku a citlivosť pre harmóniu. ZÚ zároveň prispieva k rozvoju pracovných návykov a zručností žiakov. Osvojenie si zručností v tejto oblasti má význam nielen z hľadiska účelného využívania voľného času, ale je to aj jedna z rehabilitačných a kompenzačných metód. Zároveň v zvládnutí techník paličkovania vidíme doplnok k profesionálnej zručnosti po ukončení štúdia v IPR.

     ZÚ vedú p. vychovávateľky Mgr. Ivona Jandová

     PLÁVANIE

     Cieľom ZÚ je rozvíjať u žiakov pozitívne vôľové vlastnosti, vytrvalosť, rýchlosť, spolupatričnosť, radosť z pohyb. Obsahom činnosti ZÚ je príprava a nácvik základných techník plávania. Pri práci so žiakmi budeme klásť dôraz na individuálny prístup podľa diagnóz, schopností a stupňa rozvoja motorických zručností a schopností žiakov. V tomto zmysle bude činnosť v ZÚ chápaná aj ako jedna z rehabilitačných a kompenzačných metód, najmä pri postihnutiach horných a dolných končatín. Náplňou ZÚ je hranie loptových hier, nácvik nádychu a výdychu do vody, splývanie a potápanie, nácvik základných plaveckých spôsobov /prsia, znak, voľný spôsob – podľa druhu a rozsahu somatického postihnutia/ a cibrenie plaveckého štýlu.

     ZÚ vedú p. vychovávateľky Mgr. Silvia Vyslúžilová, Mgr. Katarína Martincová

     PLETENIE KOŠÍKOV

     Činnosť v záujmovom útvare je zameraná na pletenie košíkov z pedigu, oboznámenie sa s materiálom a technologickým postupom. Cieľom ZÚ je návrat k ľudovým tradíciám a rozvíjanie jemnej motoriky.

     ZÚ vedie p. vychovávateľka Mgr. Simona Solomajerová

     ŠPORTOVÉ KRÚŽKY

     Telovýchovná a športová záujmová činnosť na úseku VMV nadväzuje na ciele a obsah povinného vyučovania telesnej výchovy, resp. zdravotnej telesnej výchovy na stredných školách. Jej všeobecným cieľom je postupné vytváranie predpokladov na úspešné zvládnutie športového výkonu vo vybranom druhu športu. Táto činnosť sa prispôsobuje obsahu a stupňu zdravotného postihnutia jednotlivcov. Športové ZÚ dávajú možnosť žiakom poznávať a aktívne sa zapájať do kolektívnych športov - futbal, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal a rozvíjať zručnosti v individuálnych športoch - stolný tenis, tenis, atletika, streľba zo vzduchovky, bedminton, posilňovanie. Cieľom športových ZÚ je aj rozvoj silových schopností, rozvoj vytrvalostných schopností, zlepšovanie úrovne koordinačných schopností, rozvoj pohyblivosti a ohybnosti, spoznávanie svojich pohybových možností pri danom druhu zdravotného postihnutia, zvyšovanie vedomostí o jednotlivých druhoch športových činností, formovanie telesných a duševných procesov, vôľových vlastností, rozvoja jeho schopností, vytváranie pozitívneho vzťahu k pravidelnej telovýchovnej a športovej činnosti.

     ZÚ vedú p. vychovávatelia Mgr. Martin Valach, Mgr. Lenka Zemančíková

     TVORIVOSTNÍK A KRÚŽOK KREATIVITY

     Žiaci v rámci ZÚ aktívne rozvíjajú vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si žiaci osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. Činnosť ZÚ je zameraná tak, aby výtvarná práca žiakov zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Žiaci v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Obsahom činnosti v ZÚ je výroba levanduľových vrecúšok, vyrezávanie hallowenských tekvíc, výroba záložiek, práca s prírodným materiálom, kresba a maľovanie, výroba svietnikov z čipky a zaváraninových fliaš, výroba lapačov snov, výroba darčekových krabičiek, práca s plastovým materiálom, výroba náhrdelníkov a príveskov z platových guličiek, ozdoby z plastových fliaš, výroba Valentínskych pozdravov a darčekov, výroba fašiangových masiek, kašírovanie, výroba papierových kvetov a kytíc, kvetinových čeleniek, výrobky z recyklovaného odpadu, plechoviek, kresba s kriedami, výroba vtáčej búdky z tetrapakových obalov, servítková technika, výroba športových medailí, trofejí zo slaného cesta, stojana na telefón z toaletných roliek, výroba náramkov a náhrdelníky z cestovín.

     ZÚ vedú p. vychovávateľky Mgr. Silvia Vyslúžilová a Mgr. Lenka Zemančíková

     TURISTICKO – POZNÁVACÍ KRÚŽOK

     ZÚ je zameraný na variabilné exteriérové aktivity – vychádzky do prírody, návštevy historických objektov, rôznych aktuálne prebiehajúcich akcií a podujatí v Bratislave a okolí atď... Obsahovou náplňou ZÚ je jednak športová zložka: turistika – ľahšie vychádzky do prírody; ako aj poznávacia a estetická zložka: vnímanie prírodných a umeleckých krás. V rámci turisticko - športových aktivít je cieľom zlepšovanie fyzickej kondície žiakov, poznávanie prírodného okolia Bratislavy. Pri návšteve kultúrne významných alebo historických objektov chceme zvyšovať orientačné schopnosti žiakov v rámci mesta (identifikácia ulíc, námestí, dopravných spojov, atď...), poznávanie kultúrnych a historických pamätihodností. Cieľom ZÚ je tiež rozvoj estetické cítenia žiakov pri vnímaní prírodných a umeleckých krás.

     ZÚ vedie p. vychovávateľ Mgr. Martin Kubálek, PhD.

     VARÍME A PEČIEME S RADOSŤOU A LÁSKOU

     Záujmový útvar varenia je zameraný na získanie praktických zručností, rovnako aj teoretických poznatkov týkajúcich sa varenia. Cieľom ZÚ je vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k práci, spoznávanie kuchynských spotrebičov a  postupov pri varení. Žiaci poznávajú zloženia potravín a zásady bezpečnosti pri práci. Cieľom ZÚ je priblížiť žiakom estetickú stránku stolovania, podávania jedla a súčasnú úpravu pokrmov.

     ZÚ vedú p. vychovávateľky Mgr. Katarína Eliášová

     DIVADELNÝ KRÚŽOK

     V hrách a cvičeniach sa rozvíjajú uvoľnenie a sústredenie, odstraňujú sa zábrany, zintenzívňuje sa vnímanie a schopnosť objavovania seba samého. Prehlbujú a obohacujú sa pohybové zručnosti a schopnosti, pohybový výraz, mimika, gestá, rytmické cítenie, plynulosť i farebnosť pohybového prejavu. Uvoľňujú sa a rozvíjajú obrazotvornosť a tvorivosť žiakov. Dôležitými znakmi dramatickej výchovy sú zážitok, konanie, predstava, skúsenosť. V ZÚ pracujeme na tvorbe krátkych či dlhších etúd, scénok, skečov zameraných na internátne akcie (Mikukášsky večierok a pod.).    

     ZÚ vedie p. vychovávateľ Mgr. Jozef Rigo

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie