• Možnosti štúdia

  • PONUKA ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

   Kód školy  710229240


    4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou                                                                         

   KOZMETIK
   Kód: 6446 K

   MECHANIK POČITAČOVÝCH SIETÍ  
   Kód: 2682 K

    3-ročné učebné odbory ukončené výučným listom                                                                                  

   ELEKTROMECHANIK – ÚŽITKOVÁ TECHNIKA             
   Kód: 2683 H 15

   ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA  
   Kód: 2683 H 11

   MECHANIK OPRAVÁR – STROJE A ZARIADENIA          
   Kód: 2466 H 02

   ZLATNÍK A KLENOTNÍK                                                        
   Kód: 8545 H

   TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK             
   Kód: 6475 H

   POLYGRAF – KNIHÁR                                                             
   Kód: 3473 H 08 

    2-ročné denné nadstavbové  štúdium (maturitné štúdium)                                                                     

   ELEKTROTECHNIKA  –  ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA                                               
   Kód: 2675 L 03

   ELEKTROTECHNIKA -  VÝROBA A PREVADZKA STROJOV A ZARIADENI        
   Kód: 2675 L 02

   UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE                                                                                         
   Kód: 8501 L

   STROJÁRSTVO  –  VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ     
   Kód: 2414 L 01

   TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK                                                                         
   Kód: 6476 L

    2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium                                                                                             

   VEREJNÁ  SPRÁVA                                           
   Kód: 6308 N

   + Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov  nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu – 9. ročník) organizujeme  vzdelávanie  na získanie nižšieho stredného vzdelania  formou  denného štúdia v rámci  prípravnej  triedy, trvá 1 školský rok.

    

   Kto môže navštevovať  SOŠ pre žiakov s TP?

   Žiak alebo občan:

   • s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
   • chorý a zdravotne oslabený (diabetes, epilepsia, onkologické ochorenia),
   • so špecifickými poruchami učenia, • s poruchami reči, sluchu, zraku...

    

   Poskytujeme:

    

    Žiadosť o prijatie môžete zaslať v priebehu celého školského roka                                  

    

   Záujemcovia o štúdium pošlú:

   • Prihlášku (žiadosť ) na prijatie do SOŠ pre žiakov s TP
   • Odporúčanie od lekára spolu s lekárskou správou, príp. špeciálnopedagogický posudok.

    

   Praktické vyučovanie - základné informácie o odboroch

    

   Výhody vzdelávania v SOŠ pre žiakov TP:

   V spolupráci s ostatnými úsekmi IPR zabezpečujeme žiakom:

   • kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore,
   • komplexnú liečebnú rehabilitáciu – výchovnú, zdravotnú, liečebnú, sociálnu, psychologickú a rehabilitačnú,
   • bezbariérovosť celého zariadenia.
   • individuálny prístup  k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
   • Priaznivé pracovné prostredie zabezpečuje všetkým žiakom rovnosť šancí a možností.
   • Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.
   • Žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít.
   • Po skončení teoretického a praktického vyučovania pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania (školský internát), ktorú zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia – vychovávatelia.