• O ŽŠR:

    • Čo je ŽŠR a načo ju máme:

     Žiacka rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     Jej členstvo tvorí 5 až 11 žiakov, v našej SOŠ je to 7 žiakov, ktorí boli zvolení v tajnom hlasovaní nadpolovičnej väčšiny žiakov školy.

     Základné úlohy členov žiackej školskej rady:

     • vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
     • podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
     • predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli
     • organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov

      

     Zloženie ŽŠR pre školský rok 2019/20:

     Predseda Mário Golík
     Podpredseda Alexandra Petrášová
     Referent pre styk s verejnostou Richard Štein
     Referent pre stravu Katarína Malá
     Referent pre kulturu Henrich Kasaš
     Referent pre ekologiu Erik Birkuš
     Referent pre šport Mário Kelemen
      

     Viac informácií u Mgr. Kupkovej, koordinátorky ŽŠR.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie