• O ŽŠR:

    • Čo je ŽŠR a načo ju máme:

     Žiacka rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     Jej členstvo tvorí 5 až 11 žiakov, v našej SOŠ je to 7 žiakov, ktorí boli zvolení v tajnom hlasovaní nadpolovičnej väčšiny žiakov školy.

     Základné úlohy členov žiackej školskej rady:

     • vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
     • podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
     • predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli
     • organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov

      

     Zloženie ŽŠR pre školský rok 2022/23:

     Predseda Kristína Hertlová 2.MTA
     Podpredseda Karolína Kukuľová 1.MT
     Referent pre styk s verejnosťou Richard Štein 1.VS
     Referent pre kultúru Dávid Bosý 1.TAP
     Referent pre stravu Paulína Kukuľová 3.ZK
     Referent pre šport Samuel Horváth 4.MSP
     Referent pre ekológiu Peter Váha 3.MO
      

     Viac informácií u Mgr. Vyslúžilovej , koordinátorky ŽŠR.