• ZMENA! Maturitná skúška 2021

    • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

                    pri  Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím,                

                                                                                     Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

      

     INFORMÁCIE pre maturantov k MS 2021 

                   Organizácia administratívnej MS: 


     1. Dňa 12.5.2021 o 8.00 h v miestnosti č. 615 je stretnutie maturantov s vedením školy, kde budú informovaní o spôsobe MS,
     2. odovzdávanie koncoročných vysvedčení maturantom bude v piatok 14.5.2021 na 1.vyučovacej hodine,
     3. spracovanie a kontrola známok na maturitné vysvedčenie dvomi členmi predmetovej maturitnej komisie ( podľa dekrétov) do 17.5.2021,
     4. schválenie maturitných vysvedčení predsedom školskej maturitnej komisie        do 18.5.2021,
     5. sprístupnenie výsledných známok na maturitné vysvedčenie pre maturantov     do 19.5.2021,
     6. do 21.5.2021 maturant môže požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky,
     7. odovzdávanie maturitných vysvedčení plánujeme 25.5.2021 o 11.00 h,
     8. v prípade záujmu sa ústna forma internej časti maturitnej skúšky koná v termíne: 31.5.2021 – 30.6.2021.

                                     

                                  PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2021

     Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 202O/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. 
     Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
     Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

      

     Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

      

     Všetky ostatné usmernenia:

     https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity

     Ďalšie informácie : www.nucem.sk

     PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2021

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie