• Maturitná skúška 2020

    • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutí

     pri  Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

      Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

     30. september 2020 – prihlášky na MS 2020,
     31. január 2020 –  môže riaditeľ školy povoliť v osobitných prípadoch zmeny, žiadosť
     Časový harmonogram MS 2020
     Externá forma - test a písomná forma internej časti - slohová práca, esej 
     17. marec 2020/utorok - slovenský jazyk  a literatúra
     18. marec 2020/streda - anglický jazyk
     19.marec 2020/štvrtok - matematika
     Náhradné termíny
     31. marec – 3. apríl 2020 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu prihlásených žiakov
     Opravný termín: 3. – 8. september 2020
     Praktická časť MS 2020
     odbor: kozmetik                                                                     
     odbor: technicko-ekonomický pracovník   
     odbor: verejná správa                                                                  

            odbor: mechanik počítačových sietí               

                               

     Ústna časť MS 2020
     Termín bude potvrdený odborom školstva Okresného úradu Bratislava
      
     Opravný termín MS 2020
      
      
      
     Ďalšie informácie:
      
     Všetky ostatné informácie : www.nucem.sk
     PhDr.Jaroslava Margolienová, koordinátorka MS 2020

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie