• Nadpis

        • V školskom roku 2016/2017 v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstvo školstva SR orientujeme činnosť úseku praktickej výuky na nasledujúce okruhy úloh:

          • výchovne pôsobíme v súlade s obsahom etických, spoločenskýcj a zákonných noriem a zvyklostí modernej demokratickej spoločnosti.
            Dbáme na aktívnu ochranu žiakov pred fyzickým a psychickým týraním a ohrozovaním ich mravného vývinu
          • sústavne preventívne pôsobíme na žiakov v oblasti nepoužívania návykových látok, fajčenia, alkoholu a omamných drog. V tejto súvislosti venujeme maximálnu pozornosť informovanosti rodičov žiakov o prijímaných opatreniach
          • pokračujeme vo vyučovaní predmetu Cvičná firma - všetky ročníky učebného odboru technickoadministratívny pracovník a študijného odboru technickoekonomický pracovník, vyučovanie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem Bratislava
          • pripravujeme žiakov na skúšky odbornej spôsobilosti v odbore elektromechanik s obdržaním osvedčenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009
          • svoju pozornosť zameriavame aj na účasť na poradách výchovných poradcov ZŠ v okresoch SR a tradične sa zúčastňujeme na prezentačných výstavách stredných škôl v jednotlivých regiónoch Slovenska
          • v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa žiaci zúčastňujú odborných výstav, exkurzií a prezentácií

           

          V zmysle plánu práce SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím na školský rok 2016/2017 budeme naďalej pokračovať v plnení prijatých opatrení na dosiahnutie priaznivejších výsledkov pri získavaní žiakov do 1. ročníka SOŠ.

           

           

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
      • jana.chromikova@iprba.sk
      • 02/5920 9156, 02/5920 9107
      • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
      • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
    • Prihlásenie