• Krúžky

    • Záujmové krúžky v školskom roku 2017/2018:

     Doučovanie anglického jazyka - Mgr. Réka Zsákovicsová

     Doučovanie matematiky - Mgr. Simona Solomajerová

     Eko krúžok – starostlivosť o kvety – Mgr. Iveta Barátová

     FitSOŠ – posilňovňa – Mgr. Marián Trusa, Mgr. Marián Višňovský

     Hudobný krúžok - Mgr. Martin Kubálek, PhD.

     Krúžok anglickej konverzácie a literárnej gramotnosti - Mgr. art. Hanka Vorobjov

     Krúžok spoločenských hier – Mgr. Silvia Kupková

     Krúžok finančnej gramotnosti  - Sám sebe financmajster a doučovanie ekonomických predmetov – Mgr. Iveta Barátová

     Literárno – dramaticko – spevácky krúžok – Mgr. art. Hanka Vorobjov

     Mladý novinár - Mgr. Viera Mrocková

     Paličkovanie - Mgr. Jozefína Bobocká, Mgr. Ivona Jandová

     Plaváreň – Mgr. Marián Višňovský, Mgr. Silvia Kupková

     Pletieme košíky - Mgr. Simona Solomajerová

     Športová činnosť a pohybové hry v telocvični - Mgr. Simona Solomajerová

     Športové krúžky – Mgr. Marián Trusa

     Tvorivo – výtvarný krúžok Farbička - Mgr. Silvia Kupková, Mgr. Réka Zsákovicsová

     Turisticko – poznávací krúžok - Mgr. Martin Kubálek, PhD.

     Varenie - Mgr. Réka Zsákovicsová

     Zamyslime sa – Mgr. Jozefína Bobocká

     Zaspievajme si - Mgr. Simona Solomajerová a Mgr. Ivona Jandová

      

     Doučovanie anglického jazyka

     Krúžok doučovania anglického jazyka je zameraný na pomoc s domácimi úlohami a priebežnými kontrolnými prácami. Obsah krúžku korešponduje s tematickými vyučovacími plánmi. Knihy využívané pri doučovaní sú Headway Elementary, Headway Pre- Intermediate, Headway Intermediate. Cieľom krúžku je rovnako aj rozvíjanie slovnej zásoby žiakov pomocou piesní a interaktívnych hier, posilňovať sebavedomie žiakov a snaha prekonať u žiakov strach  a negatívne skúsenosti s týmto predmetom.

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Réka Zsákovicsová

     Doučovanie matematiky

     Krúžok je zameraný na pomoc žiakom s matematikou a jeho obsahová náplň korešponduje s tematickými vyučovacími plánmi. Cieľom krúžku je podchytiť žiakov prípravnej triedy a 1. ročníkov, pomoc s domácimi úlohami, príprava na priebežné kontrolné písomné práce, rozvíjanie logiky, abstraktného myslenia, pamäti, vyjadrovania sa pomocou matematických termínov, práca s MFCH-tabuľkami, motivácia k systematickej príprave a vyučovanie, snaha prekonať u žiakov strach či negatívnu skúsenosť s týmto predmetom, posilňovanie sebavedomia a sebavzdelávanie v režime dňa.

     Krúžok vedie: p. vychovávateľka Mgr. Simona Solomajerová

     Eko krúžok – starostlivosť o kvety

     Zámerom je poskytnúť základný priestor k starostlivosti o svoj ekopriestor na internáte prostredníctvom pracovných a estetických činností v starostlivosti o kvety. Obsahom činnosti krúžku je dať žiakom praktický priestor na vyjadrenie ich pozitívneho vzťahu k flóre. Krúžok dáva  možnosť vyjadriť postoj žiakov k svojmu mikropriestoru aktívnou prácou a motivuje k záujmovým činnostiam aj  imobilnejších a menej aktívnych žiakov. Krúžok  vytvára a posilňuje pozitívny vzťah žiakov k prírode, je humánnou činnosťou a pestuje u žiakov zdravý životný štýl. Činnosť v krúžku je  zameraná na zveľaďovanie interiéru internátu - starostlivosť  o kvety (polievanie, kyprenie, presádzanie, rezanie,  sadenie, hnojenie,čistenie, ai.), zveľaďovanie areálu školy- čistiace brigády pri úprave okolia školy, triedenie odpadu - rozšírenie o triedenie papiera(založenie), pripomenutie Dňa Zeme, Dňa vody ai.- tvorivé dielne, návšteva Botanickej záhrady, chránených území (Sandberg, Rusovce, Železná studnička apod.), farmy a útulku zvierat, kultúrnych podujatí s prírodnom tematikou, založenie Čajovne pre zdravie- utužovanie zdravia a boj proti chorobám ( varenie a ponúkanie čajov z liečivých bylín).

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Iveta Barátová

     FITSOŠ – posilňovňa

     Na základe schválenia lekárom a konzultácií s fyzioterapeutkou v IPR majú žiaci možnosť pravidelne navštevovať našu posilňovňu. Žiaci cvičia pod dozorom s nízkymi váhami, prípadne je cvičenie podľa potreby a zdravotného stavu zamerané na jednotlivé časti tela. Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečného tréningu, dbať na disciplínu,  nosiť požadovaný cvičebný úbor, dbať o osobnú hygienu a pitný režim.

     Krúžok vedú p. vychovávatelia Mgr. Marián Trusa, Mgr. Marián Višňovský

     Hudobný krúžok

     Činnosť v krúžku je zameraná na aktívnu časť – založenie hudobnej skupiny a nácvik s hudobným telesom (telesami)a na pasívnu časť – poslucháčstvo. Cieľom krúžku je podpora záujmu o hudbu a rozvíjanie hudobných vlôh u žiakov, nácvik skladieb a hudobná produkcia, príprava vystúpení na celointernátne akcie, vzdelávanie a oboznamovanie sa s hudobnými žánrami a skupinami.

     Krúžok vedie p. vychovávateľ Mgr. Martin Kubálek, PhD.

     Krúžok anglickej konverzácie a literárnej gramotnosti

     Krúžok je obsahovo zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku, na formovanie čitateľských preferencií žiakov, štúdium článkov a online titulov. Pri príležitosti rôznych sviatkov si budeme so žiakmi čítať o rôznych zvykoch v zahraničí, počúvať anglické vianočné piesne a čítať vianočné pozdravy. V rámci krúžku budú žiaci aktívne konverzovať na rôzne témy. V rámci krúžku gramotnosti sa budeme venovať aj analýze poetického textu v slovenskom aj v anglickom jazyku, čítaniu anglických a slovenských vtipov a aprílových žartíkov a čítanie komediálneho textu v slovenskom jazyku. Krúžok zároveň poskytuje žiakom pomoc pri štúdiu angličtiny, pri príprave na maturity a záverečné skúšky zo slovenského a anglického jazyka.

     Krúžok vedie p. kultúrna referentka Mgr. art. Hanka Vorobjov

     Krúžok spoločenských hier

     Žiaci si v rámci krúžku vyskúšajú rôzne spoločenské hry, pri ktorých si rozvíjajú myslenie, obratnosť a šikovnosť. Učia sa dodržiavať dohodnuté pravidlá hry, odbúravať agresivitu a upevňovať kamarátske vzťahy. Zameriava na rozvoj osobnosti a ich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Prostredníctvom spoločenských komunikačných hier je formovaná najmä schopnosť komunikácie v materinskom jazyku, vyjadriť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou formou (počúvanie, hovorenie) a z jazykového hľadiska interaktívne reagovať primeraným a kreatívnym spôsobom. Dôraz budem klásť hlavne na spoločenské hry vyžadujúce kritické myslenie, riešenie problémov, vzájomnú spoluprácu, rôzne typy stratégií a logické myslenie ako je kartová hra Bang a jej rozšírenia, komunikačné hry Mestečko palermo a Dixit, či strategické hry osadníci z Katanu, Ticket to ride, Carcasonne a ďalšie. Výber konkrétnych hier na tom ktorom krúžku záleží hlavne od voľby zúčastnených. Cieľom krúžku je aby sa žiaci aktívne zapájali do hier, vzbudenie záujmu o spoločenské hry namiesto počítačov, viesť žiakov k pochopeniu pravidiel a k rozvoju komunikácie.

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Silvia Kupková

     Krúžok finančnej gramotnosti  - Sám sebe financmajster a doučovanie ekonomických predmetov

     Obsahom činnosti krúžku je poskytnúť základné informácie  z oblasti  ekonomického hospodárenia so svojimi  osobnými prostriedkami. Zámerom je podporovať študentov a zamyslieť sa nad vlastným hospodárením, šetrením, získavaním financií a ich efektívnym vynakladaním. Zámerom je poskytnúť jednoduché základné  informácie z finančnej oblasti , aby študenti mohli na prahu dospelosti, čo najlepšie osobne hospodáriť so svojim príjmom. Krúžok má napomôcť naučiť sa samostatnej správe svojich peňazí, zamýšľať sa ako zabezpečiť svoju budúcnosť- prácu, bývanie, rodinu, zdravie, starobu. Krúžok má poskytnúť prezentáciu postojov k zabezpečeniu života, konfrontáciu riešení v rôznych životných situáciách všetko v spojení s ekon. zabezpečením. Krúžok má umožniť žiakom možnosť doučovania v základných ekonomických predmetoch, v jednoduchom účtovníctve.

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Iveta Barátová

     Literárno – dramaticko – spevácky krúžok

     Krúžok sa zameriava na rozvoj hudobných a hereckých schopností žiakov, učenie sa základným technikám rozospievania a hlasovej rozcvičky, Žiaci majú možnosť venovať sa hereckým etudám na rôzne témy: vtip a rozprávač, pantomíma, scénky z každodenného životaCieľom krúžku je aj nácvik básní, scénok a piesní na rôzne celointernátne akcie. Náplňou krúžku bude aj práca s poetickým textom, prednesy básní, skúmanie rytmu a hip hopu.

     Krúžok vedie p. kultúrna referentka Mgr. art. Hanka Vorobjov

     Mladý novinár

     V tomto školskom roku budeme so žiakmi naďalej vydávať časopis Sme OK. V rámci krúžku sa žiaci aktívne zapájajú do tvorby textov, ktoré odzrkadľujú žiacky život v internáte i mimo neho. Zároveň sa zúčastníme novinárskych súťaží Štúrovo pero, Pro Slavis a Sila slova, ako aj rôznych organizovaných literárnych súťaží pre jednotlivcov. Cieľom krúžku je propagácia SOŠ, vzbudenie záujmu o písanie u žiakov a zlepšenie pisateľskej, čitateľskej a komunikačnej gramotnosti. Zároveň vedieme žiakov k osvojeniu si základov mediálnej výchovy a k tvorivému a aktívnemu využívaniu voľného času. V rámci krúžku sa používajú pri tvorivej aktivite inovatívne metódy a intenzívne sa využíva aj IKT. V rámci krúžku sa snažíme žiakov usmerňovať a viesť k bezpečnému používaniu internetu. Cieľom činnosti krúžku v neposlednej rade je aj umožniť členom redakčnej rady sebarealizáciu a uplatnenie v novinárskej oblasti.

     Krúžok vedie p. zástupkyňa pre VMV Mgr. Viera Mrocková

     Krúžok paličkovania

     Pri práci so žiakmi sa v krúžku uplatňuje individuálny prístup podľa diagnóz, schopností a stupňa rozvoja motorických zručností. Motivujeme žiakov k pravidelnej činnosti, k sebarealizácii svojich schopností a zručností s možnosťou využitia tejto činnosti v budúcnosti i ako náhradu za neuplatnenie sa na trhu práce. Žiakov vedieme k zvládnutiu jednotlivých techník a vzorov paličkovania. Zoznamujeme ich s krásou slovenskej paličkovanej čipky, s jej historickým vývinom a funkciou a zároveň rozvíjame hrdosť a úctu k dedičstvu, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie. Systematickou prácou v krúžku sa zlepšuje úroveň manuálnych zručností, rozvíja sa tvorivosť a estetické cítenie, formujú sa dôležité charakterové vlastnosti ako vytrvalosť, trpezlivosť, zodpovednosť. Dôležitý je zážitok úspechu prispievajúci k odbúravaniu pocitu menejcennosti. Výberom materiálov, vzorov a farebnosti čipky rozvíjame v žiakoch cit pre krásu, estetiku a citlivosť pre harmóniu. Krúžok zároveň prispieva k rozvoju pracovných návykov a zručností žiakov. Osvojenie si zručností v tejto oblasti má význam nielen z hľadiska účelného využívania voľného času, ale aj ako aj jedna z rehabilitačných a kompenzačných metód. Zároveň v zvládnutí techník paličkovania vidíme doplnok k profesionálnej zručnosti po ukončení štúdia v IPR.

     Krúžok vedú p. vychovávateľky Mgr. Jozefína Bobocká a Mgr. Ivona Jandová

     Plávanie

     Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov pozitívne vôľové vlastnosti, vytrvalosť, rýchlosť, spolupatričnosť, radosť z pohyb. Obsahom činnosti krúžku je príprava a nácvik základných techník plávania. Pri práci so žiakmi budeme klásť dôraz na individuálny prístup podľa diagnóz, schopností a stupňa rozvoja motorických zručností a schopností žiakov. V tomto zmysle bude činnosť v krúžku chápaná aj ako jedna z rehabilitačných a kompenzačných metód, najmä pri postihnutiach horných a dolných končatín. Náplňou krúžku je hranie loptových hier, nácvik nádychu a výdychu do vody, splývanie a potápanie, nácvik základných plaveckých spôsobov / prsia, znak, voľný spôsob – podľa druhu a rozsahu somatického postihnutia / a cibrenie plaveckého štýlu.

     Krúžok vedú p. vychovávatelia Mgr. Silvia Kupková a Mgr. Marián Višňovský

     Pletieme košíky

     Činnosť v krúžku je zameraná na pletenie košíkov z pedigu, oboznámenie sa s materiálom a technologickým postupom. Cieľom krúžku je návrat k ľudovým tradíciám a rozvíjanie jemnej motoriky.

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Simona Solomajerová

     Športová činnosť a pohybové hry v telocvični

     Náplňou krúžku je aktívne trávenie voľného času pri rôznych druhoch športu: stolný tenis, florbal, hádzanie na kôš, nohejbal, bedminton. Cieľom krúžku je posilňovať pozitívne emócie, radosť z pohybu, zlepšiť kondíciu, dýchanie, koncentráciu, vôľové vlastnosti, vytvoriť návyk pravidelného cvičenia, pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie

     Krúžok vedú p. vychovávateľky Mgr. Simona Solomajerová, Mgr. Silvia Kupková

     Športové krúžky

     Telovýchovná a športová záujmová činnosť na úseku VMV nadväzuje na ciele a obsah povinného vyučovania telesnej výchovy, resp. zdravotnej telesnej výchovy na stredných školách. Jej všeobecným cieľom je postupné vytváranie predpokladov na úspešné zvládnutie športového výkonu vo vybranom druhu športu. Táto činnosť sa prispôsobuje obsahu a stupňu zdravotného postihnutia jednotlivcov. Športové krúžky dávajú možnosť žiakom poznávať a aktívne sa zapájať do kolektívnych športov - futbal, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal a rozvíjať zručnosti v individuálnych športoch  - stolný tenis, tenis, atletika, streľba zo vzduchovky, bedminton, posilňovanie. Cieľom športových krúžkov je aj rozvoj silových schopností, rozvoj vytrvalostných schopností, zlepšovanie úrovne koordinačných schopností, rozvoj pohyblivosti a ohybnosti, spoznávanie svojich pohybových možností pri danom druhu zdravotného postihnutia, zvyšovanie vedomostí o jednotlivých druhoch športových činností, formovanie telesných a duševných procesov, vôľových vlastností, rozvoja jeho schopností, vytváranie pozitívneho vzťahu k pravidelnej telovýchovnej a športovej činnosti.

     Krúžok vedie p. vychovávateľ Mgr. Marián Trusa

     Tvorivo – výtvarný krúžok Farbička

     Žiaci v rámci krúžku aktívne rozvíjajú vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si žiaci osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca žiakov zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Žiaci v uvoľnenej a radostnej atmosfére  nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Obsahom činnosti v krúžku je výroba levanduľových vrecúšok, vyrezávanie hallowenských tekvíc, výroba záložiek, práca s prírodným materiálom, kresba a maľovanie, výroba svietnikov z čipky a zaváraninových fliaš, výroa lapačov snov, výroba darčekových krabičiek, práca s plastovým materiálom, výroba náhrdelníkov a príveskov z platových guličiek, ozdoby z plastových fliaš, výroba Valentínskych pozdravov a darčekov, výroba fašiangových masiek, kašírovanie, výroba papierových kvetov a kytíc, kvetinových čeleniek, výrobky z recyklovaného odpadu, plechoviek, kresba s kriedami, výroba vtáčej búdky z tetrapakových obalov, servítková technika, výroba športových medailí, trofejí zo slaného cesta, stojana na telefón zo záchodových roliek, výroba náramkov a náhrdelníky z cestovín.

     Krúžok vedú p. vychovávateľky Mgr. Silvia Kupková a Mgr. Réka Zsákovicsová

     Turisticko – poznávací krúžok

     Krúžok je zameraný na  variabilné exteriérové aktivity – vychádzky do prírody, návštevy historických objektov, rôznych aktuálne prebiehajúcich akcií a podujatí v Bratislave a okolí atď... Obsahovou náplňou krúžku je jednak športová zložka: turistika – ľahšie vychádzky do prírody; ako aj poznávacia a estetická zložka: vnímanie prírodných a umeleckých krás. V rámci turisticko-športových aktivít je cieľom zlepšovanie fyzickej kondície žiakov, poznávanie prírodného okolia Bratislavy.  Pri návšteve kultúrne významných alebo historických objektov zvyšovať orientačné schopnosti žiakov v rámci mesta (identifikácia ulíc, námestí, dopravných spojov, atď...), poznávanie kultúrnych a historických pamätihodností. Cieľom krúžku je tiež rozvoj estetické cítenia žiakov pri vnímaní prírodných a umeleckých krás.

     Krúžok vedie p. vychovávateľ Mgr. Martin Kubálek, PhD.

     Varenie

     Krúžok varenia je zameraný na získanie praktických zručností, rovnako aj  teoretických poznatkov týkajúcich sa varenia. Cieľom krúžku je vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k práci, spoznávanie kuchynských spotrebičov a  postupov pri varení. Žiaci poznávajú zloženia potravín a zásady bezpečnosti pri práci. Cieľom krúžku je priblížiť žiakom estetickú stránku stolovania, podávania jedla a súčasnú úpravu pokrmov.

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Réka Zsákovicsová

     Zamyslime sa

     Krúžok má napomáhať k sebapoznávaniu, chápaniu súvislostí vzťahov nielen k tým najbližším, ale k ľuďom vôbec. Cieľom je tiež umožniť žiakom prezentovať svoje názory na život a zároveň ich konfrontovať s názormi iných ľudí, formovať ich hodnotovú orientáciu. Súčasne týmto spôsobom podnecovať rozvoj komunikačných schopností, formovanie sebavedomia, dôvery, sebavyjadrenia a sebahodnotenia, schopnosť riešiť konflikty, osvojenie si pravidiel spoločenského správania. Krúžok poskytuje mladým ľuďom priestor na hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa rôznych filozoficko-etických problémov a zmyslu života. Zároveň podporuje u žiakov schopnosť zaujímať sa o témy, aktuálne z hľadiska ich veku a diskutovať o nich a ponúknuť im alternatívu riešenia problémov podľa kresťanských a všeľudských hodnôt. Cieľom krúžku je umožniť žiakom prežívanie a prehlbovanie kresťanskej viery prostredníctvom čítania a rozoberania vhodných textov, ako aj prostredníctvom návštev mládežníckych omší (streda, 19:30 – v meste) spojených s vychádzkami do historického centra Bratislavy.

     Krúžok vedie p. vychovávateľka Mgr. Jozefína Bobocká

     Zaspievajme si

     Náplňou krúžku je spievanie slovenských ľudových piesní s doprovodom hudobných nástrojov. Cieľom činnosti v krúžku je relax, muzikoterapia a návrat k ľudovým tradíciám.

     Krúžok vedú p. vychovávateľky Mgr. Simona Solomajerová a Mgr. Ivona Jandová

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
   • jana.chromikova@iprba.sk
   • 02/5920 9156, 02/5920 9107
   • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
   • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  • Prihlásenie