Navigácia

Možnosti štúdia

Možnosti štúdia

PONUKA ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

Kód školy  710229240


 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou                                                                         

KOZMETIK
Kód: 6446 K

MECHANIK POČITAČOVÝCH SIETÍ  
Kód: 2682 K

 3-ročné učebné odbory ukončené výučným listom                                                                                  

ELEKTROMECHANIK – ÚŽITKOVÁ TECHNIKA             
Kód: 2683 H 15

ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA  
Kód: 2683 H 11

MECHANIK OPRAVÁR – STROJE A ZARIADENIA          
Kód: 2466 H 02

ZLATNÍK A KLENOTNÍK                                                        
Kód: 8545 H

TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK             
Kód: 6475 H

POLYGRAF – KNIHÁR                                                             
Kód: 3473 H 08 

 2-ročné denné nadstavbové  štúdium (maturitné štúdium)                                                                     

ELEKTROTECHNIKA  –  ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA                                               
Kód: 2675 L 03

ELEKTROMECHANIK  –  VÝROBA A PREVÁDZKA STROJOV A ZARIADENÍ          
Kód: 2675 L 02

UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE                                                                                         
Kód: 8501 L

STROJÁRSTVO  –  VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ     
Kód: 2414 L 01

TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK                                                                         
Kód: 6476 L

 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium                                                                                             

VEREJNÁ  SPRÁVA                                           
Kód: 6308 N

+ Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov  nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu – 9. ročník) organizujeme  vzdelávanie  na získanie nižšieho stredného vzdelania  formou  denného štúdia v rámci  prípravnej  triedy, trvá 1 školský rok.

 

Kto môže navštevovať  SOŠ pre žiakov s TP?

Žiak alebo občan:

 • s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
 • chorý a zdravotne oslabený (diabetes, epilepsia, onkologické ochorenia),
 • so špecifickými poruchami učenia, • s poruchami reči, sluchu, zraku...

 

Poskytujeme:

 

 Žiadosť o prijatie môžete zaslať v priebehu celého školského roka                                  

 

Záujemcovia o štúdium pošlú:

 • Prihlášku (žiadosť ) na prijatie do SOŠ pre žiakov s TP
 • Odporúčanie od lekára spolu s lekárskou správou, príp. špeciálnopedagogický posudok.

 

Praktické vyučovanie - základné informácie o odboroch

 

Výhody vzdelávania v SOŠ pre žiakov TP:

V spolupráci s ostatnými úsekmi IPR zabezpečujeme žiakom:

 • kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore,
 • komplexnú liečebnú rehabilitáciu – výchovnú, zdravotnú, liečebnú, sociálnu, psychologickú a rehabilitačnú,
 • bezbariérovosť celého zariadenia.
 • individuálny prístup  k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
 • Priaznivé pracovné prostredie zabezpečuje všetkým žiakom rovnosť šancí a možností.
 • Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.
 • Žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít.
 • Po skončení teoretického a praktického vyučovania pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania (školský internát), ktorú zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia – vychovávatelia.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria