Navigácia

Záverečné skúšky

18. - 21. júna 2018

Z Á V E R E Č N É   S K Ú Š K Y

 

 

žiakov  Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím,

Mokrohájska cesta 1, Bratislava,

 

v dňoch  18. - 21.  júna  2018

 

 

 

 

 

I. Záverečné skúšky sa riadia:

 

Zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhláškou MŠ SR  č. 318/2008  Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

 

 

II. Skúšobné komisie

 

 

 

Skúšobná komisia č. 1, 2, 3

 

 

 

 

Predsedníčka:      Mgr. Gabriela Báštyová

                                    Spojená škola

                                   Švabinského 7

                       851 01 Bratislava

 

 

 

 

Podpredseda:       Ľubomír  Á č

                                    hlavný majster praktického vyučovania

                                    SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska cesta 1, Bratislava

 

Členovia:

 

 

Skúšobná komisia  č. 1

 

– učebný odbor  6475  H  technicko-administratívny pracovník

 

 

Ing. Ľubica Michalíková                                       triedna učiteľka,   učiteľka odborných                

                                                                                predmetov

Kvetoslava Daubnerová                                     majsterka OV

Soňa Kovaničová                                                 majsterka OV

Ing. Eva Bistáková                                                učiteľka odborných predmetov    

Ing. Mária Podstupková                                      učiteľka odborných predmetov    

 

 

Skúšobná komisia č. 2

 

- účebný odbor 3473 H 08 polygraf-knihár

 

RNDr. Zlatica Urbanská                                 triedna učiteľka

Magdaléna Cviková                                           majsterka OV

Mgr. Martina Šályová                                          učiteľka odborných predmetov

Ing. Henrieta Mačicová                               učiteľka odborných predmetov

 

           

 

Skúšobná komisia  č. 3

 

– učebný odbor  2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

           

Mgr. Barbora Janikovská                                      triedna učiteľka

Karol Czíferi                                                             majster OV

Ing. Henrieta Mačicová                                       učiteľka odborných predmetov  

Ing. Ľubica Michalíková                                       učiteľka odborných predmetov

 

 

 

III. Časový plán záverečných skúšok

 

 

Názov

učebného odboru, trieda

Počet

žiakov

k ZS

Skúšobná

komisia

Termín Písomnej časti ZS

Termín Praktickej

časti ZS

Termín Ústnej

časti ZS

6475 H

technicko-administratívny pracovník, III. TAP

 

č. 1

18. 06. 2018

 

8.30 h

19. 06. 2018

 

7.30 h

20. 06. 2018

 

8.00 h

3473 H 08

polygraf-knihár

III. PKN

 

č. 2

18. 06. 2018

 

8.30 h

19. 06. 2018

 

7.30 h

20. 06. 2018

 

10.30 h

2466 H 02

mechanik opravár –

stroje zariadenia

III. MO SZ

 

č. 3

18. 06. 2018

 

8.30 h

19. 06. 2018

 

7.30 h

20. 06. 2018

 

13.00 h

 

 

 

Slávnostné vyradenie absolventov bude 21. 06. 2018 o 10.00 h  v zasadacej miestnosti (úsek VMV).                                     

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria