Navigácia

Záverečné skúšky

19. - 22. júna 2017

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

MOKROHÁJSKA  CESTA 1, 842 40  BRATISLAVA  4

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Z Á V E R E Č N É   S K Ú Š K Y

 

 

žiakov  Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím,

Mokrohájska cesta 1, Bratislava,

 

v dňoch  19. - 22.  júna  2017

 

 

 

 

 

I. Záverečné skúšky sa riadia:

 

Zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhláškou MŠ SR  č. 318/2008  Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

 

 

II. Skúšobné komisie

 

 

 

Skúšobná komisia č. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

 

Predseda:            Tamara Kolenčíková, akad. sochárka

                                   Stredná odborná škola a Odborné učilište

                                   pre žiakov so sluchovým postihnutím

                                   Koceľova 26, 821 08 Bratislava 2

 

 

 

 

 

Podpredseda:      Ľubomír  Á č

                                   hlavný majster praktického vyučovania

                                   SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska cesta 1, Bratislava

 

 

 

 

Členovia:

 

 

Skúšobná komisia  č. 1

 

– učebný odbor  6475  H  technicko-administratívny pracovník A

 

 

Mgr. Veronika Luptovská                                   triedna učiteľka                    

Ing. Ľubica Michalíková                                      učiteľka odborných predmetov

Ing. Monika Krsteva                                              učiteľka odborných predmetov

Kvetoslava Daubnerová                                     majsterka OV

 

 

 

Skúšobná komisia č. 2

 

- účebný odbor  6475 H technicko-administratívny pracovník B

 

 

Mgr. Mária Berdisová                                    triedna učiteľka

Ing. Ľubica Michalíková                                učiteľka odborných predmetov

Ing. Eva Bistáková                                          učiteľka odborných predmetov

Soňa Kovaničová                                           majsterka OV

 

           

 

Skúšobná komisia  č. 3

 

– učebný odbor  2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

           

 

PaedDr. Dana Kmeťková                                      triedna učiteľka

Ing. Tibor Brziak, PhD                                              učiteľ odborných predmetov

Mgr. Magdaléna Neupauerová                         majsterka OV

 

 

 

Skúšobná komisia č. 4

 

- učebný odbor  3473 H 08 polygraf-knihár

 

 

Mgr. Martina Šályová                                            triedna učiteľka a učiteľka odborných

                                                                                 predmetov

Magdaléna Cviková                                             majsterka OV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúšobná komisia č. 5

 

- učebný odbor  8545 H zlatník a klenotník

 

PaedDr. Dana Kmeťková                                 triedna učiteľka

Ing. Henrieta Mačicová                                    učiteľka odborných predmetov

Mgr. Eva Majerová                                             učiteľka odborných predmetov

Ing. Eva Oriešková                                              majsterka OV

 

 

 

 

 

 

 

III. Počet žiakov nahlásených k záverečným skúškam a Časový plán záverečných skúšok

 

 

Názov

učebného odboru, trieda

Počet

žiakov

k ZS

Skúšobná

komisia

Termín Písomnej časti ZS

Termín Praktickej

časti ZS

Termín Ústnej

časti ZS

6475 H

technicko-administratívny pracovník, III. TAP A

6

č. 1

19. 06. 2017

 

8.30 h

20. 06. 2017

 

7.30 h

21. 06. 2017

 

8.00 h

6475 H

technicko-

administratívny

pracovník, III. TAP B

5

č. 2

19.06.2017

 

8.30 h

20.06.2017

 

7.30 h

21.06.2017

 

10.00 h

2683 H 11

elektromechanik-

silnoprúdová technika

III. E

4

č.3

19.06.2017

 

8.30 h

20.  06. 2017

 

7.30 h

21. 06. 2017

 

11.30 h

3473 H 08

polygraf-knihár

III. PKN

5

č. 4

19.06.2017

 

8.30 h

20.06.2017

 

7.30 h

21.06.2017

 

13.30 h

8545 H

zlatník a klenotník

III. ZK

4

č.5

19.06.2017

 

8.30

 

20.- 21.06

2017

7.30 h

22.06.2017

 

8.00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Organizačné zabezpečenie záverečných skúšok

 

1. Témy na písomnú a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov  

     v spolupráci s majstrami odbornej výchovy.

                                                                                          T: 28. 04. 2017

                                                                                          Z:  Ing. Červená, ZR - TV                                                                                                                                     

2.  Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výcviku  v 

     spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.                                                                  

                                                                                          T:  28. 04. 2017

                                                                                          Z: Červenák, ZR - PV

 

3.  Témy na písomnú,  praktickú a ústnu časť záverečnej skúšky prerokujú predmetové komisie a

      odovzdajú na schválenie riaditeľke školy.                                    

                                                                                     T: 5.05. 2017

                                                                                          Z: Ing. Červená, ZR – TV

                                                                                           Červenák, ZR - PV

 

4.  Klasifikačná porada  3. ročníkov sa uskutoční na úseku VMV v zasadacej miestnosti.       

                                                                                         

                                                                                          T: 12. 06. 2017   o 14.00 h       

                                                                                          Z: Mgr. Chromíková, riaditeľka SOŠ

 

5.   Inštruktáž pre členov skúšobných komisií č. 1. – 5.  vykoná podpredseda skúšobných  komisií.

                                                                                         

                                                                                     T: 12. 06. 2017

                                                                                     Z: Áč, podpredseda skúšobnej komisie

 

6.  Kontrolu a prezenciu účastníkov záverečných skúšok a dokladov vykonajú triedni učitelia pri

     odovzdávaní vysvedčení.

                                                                                     T:  13. 06. 2017

                                                                                     Z: v texte

 

7.  Študijné voľno žiakov 3. ročníkov - príprava  na  záverečné skúšky.                           

                                                                                         

                                                                                          T: 14. 06. –16. 06. 2017

 

8.  Prípravu a skompletizovanie dokumentácie pred začiatkom ZS zabezpečí úsek TV. 

     (Vysvedčenia,  protokoly o záverečnej skúške).   

                                                                                     T: 16. 06. 2017

                                                                                          Z: Ing. Červená, ZR - TV        

                                                                                         

9.  Slávnostné otvorenie záverečných skúšok riaditeľkou a predsedom skúšobnej komisie sa

     uskutoční v zasadacej miestnosti /úsek VMV/ za prítomnosti všetkých žiakov a všetkých 

     členov skúšobných komisií.

                                                                                          T: 19. 06. 2017 , 8.00 h

                                                                                          Z: Ing. Červená, ZR – TV

                                                                                            Červenák, ZR - PV    

 

 

 

10.   Písomná časť záverečnej skúšky sa koná  19. 06. 2017 o 8.30 h  na úseku TV.

 

 

 

11.   Praktická časť záverečnej skúšky sa koná   20.- 21.  06. 2017 v príslušných odborných

        učebniach úseku Praktického vyučovania.

                                            Z:  Červenák, ZR - PV

 

12.  Ústna časť záverečnej skúšky sa koná 21.-22. 06. 2017 vo vyznačených učebniach 

       úseku TV podľa časového plánu. Výzdobu miestností na ústnu časť záverečnej skúšky

       zabezpečí  úsek TV.

                                                                                          T:  21.- 22. 06. 2017

                                                                                          Z:  Ing. Červená, ZR - TV        

 

 

 

13.   Občerstvenie pre skúšobnú komisiu zabezpečí úsek Praktického vyučovania.

                                                                                         

                                                                                          T:  21.- 22. 06. 2017

                                                                                          Z: Červenák, ZR - PV

 

 

14.  Vypísanie a podpísanie výučných listov, vysvedčení a protokolov zabezpečia triedni

       učitelia.

                                                                                          T: 21.-22. 06. 2017

                                                                                          Z: Mgr. Chromíková, riaditeľka SOŠ

 

 

15.   Slávnostné vyradenie absolventov bude 22. 06. 2017 o 14.00 h  v zasadacej miestnosti

       (úsek VMV).                                     

                                                                                        Z:  Červenák, ZR - PV

 

 

16.  Výzdobu a ozvučenie zasadacej miestnosti k slávnostnému vyradeniu absolventov SOŠ      

        zabezpečí úsek VMV.

                                                                                          T:  22. 06. 2017

                                                                                          Z:  Mgr. Mrocková, ZR - VMV

                                                                                                                     

 

17.   Archivovanie materiálov zo záverečných skúšok zabezpečí úsek TV a OV.

                                                                                          T: 30. 06. 2017

                                                                                          Z:  Ing. Červená, ZR - TV        

           Červenák, ZR - PV

 

 

 

Vypracoval: 

Martin Červenák

zástupca  riaditeľa pre úsek

Praktické vyučovanie

 

Bratislava  19. 05. 2017

                                                                                                  Mgr. Jana Chromíková

                                                                 riaditeľka  SOŠ

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria