Navigácia

Základné informácie

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, pracovné návyky a získavanie schopnosti nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností.

Praktické vyučovanie formou odborného výcviku a odbornej praxe sa zabezpečuje v priestoroch Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého sme súčasťou. Odborné vedomosti z praktickej činnosti sa našim žiakom snažíme rozširovať odbornými exkurziami vo výrobných firmách a inštitúciách ako aj návštevou rôznych výstav a odborných seminárov. Taktiež sa naši žiaci zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaži, kde svojimi výrobkami ako aj svojou konkrétnou prácou v priamej konfrontácii so žiakmi iných škôl rozvíjajú svoju zručnosť, talent a získavajú odborné skúsenosti

3-ročné učebné odbory:

Kód: 2683 H 15
Názov: ELEKTROMECHANIK – ÚŽITKOVÁ TECHNIKA

Absolvent ovláda:

 • Diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach úžitkovej techniky (TV, videá, DVD, rádia, ...)
 • Prácu s meracou a výpočtovou technikou.
 • Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.
 

Kód: 2683 H 11

Názov: ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

Absolvent ovláda:
 • Spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie.
 • Elektrickú inštaláciu v budovách.
 • Diagnostikovanie o odstraňovanie porúch elektrospotrebičov a motorov.
 • Prevíjanie elektromotorov.
 • Prácu s meracou technikou, meranie základných elektrických veličín.
 • Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.
 

Kód: 2466 H 02

Názov: MECHANIK OPRAVÁR – STROJE A ZARIADENIA

Absolvent ovláda: 
 • Opraviť stroje a strojné mechanizmi.
 • Ručné a strojné spracovanie kovov.
 • Čítať technickú dokumentáciu a vyrábať náhradné dielce, súčiastky.
 • Zvárať elektrickým oblúkom a plameňom.
 

Kód: 8545 H

Názov: ZLATNÍK A KLENOTNÍK

Absolvent ovláda: 
 • Zhotoviť šperk podľa návrhu a technického výkresu: (prsteň, retiazka, náušnice, brošňa....)
 • Zasadzovať šperkové kamene.
 • Povrchovú úpravu šperkov z drahých kovov: zlato, striebro.
 • Opraviť šperky.
 
 

Kód: 6475 H

Názov: TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Absolvent ovláda: 
 • prácu s počítačom, pracovať v grafickom programe, prezentačnom programe.
 • techniku administratívy.
 • účtovné programy, jednoduché a podvojné účtovníctvo, personálnu agendu, sekretárske práce.
 

Kód: 3473 H 08 

Názov: POLYGRAF – KNIHÁR

Absolvent ovláda: 
 • Zhotovenie mäkkých a tvrdých väzieb.
 • Zhotovenie špeciálnych výrobkov (pasparty, albumy, kroniky, pamätníky, kazety a pod. ....).
 
 

4-ročné študijné odbory

Kód: 6446 K

Názov: KOZMETIK

Absolvent ovláda: 
 • Určiť správny typ pleti a zvoliť správne ošetrovacie postupy na daný typ pleti s vhodnými  prípravkami a  prístrojmi s dodržiavaním správnych technologických postupov.
 
 

Kód: 2682 K

Názov: MECHANIK POČITAČOVÝCH SIETÍ

Absolvent ovláda: 
 • Zostaviť  počítač.
 • Diagnostikovať chybovosť počítača a výmenu dielcov.
 • Vytvoriť a zapojiť počítačovú sieť, pracovať s počítačom a  špecifickými programami (tvorba videa, prezentácie, úprava fotografií a pod. ..).
 
 
 

2-ročné denné nadstavbové štúdium (maturitné štúdium)

Kód: 2675 L 03

Názov: ELEKTROTECHNIKA – ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Absolvent ovláda: 
 • Praktickú opravárenskú činnosť úžitkovej techniky (PC, TV, DVD, mikrovlnné rúry, kamery, atď. ....).
 • Obsluhovať špeciálne meracie prístroje pri diagnostike a oprave.
 

Kód: 2675 L 02

Názov: ELEKTROMECHANIK – VÝROBA A PREVÁDZKA STROJOV A ZARIADENÍ

Absolvent ovláda: 
 • Praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky – biele snímače, poistky, stýkače, funkciu a zapojenie.
 • Automatizáciu a riadenie elektronických strojov s použitím PC a vytvárať schémy rozvodov.
 • Získava odbornú spôsobilosť elektromechanikov vyhláškou 508/2009.
 
 

Kód: 8501 L

Názov: UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE

Absolvent ovláda: 
 • Výrobu šperkov starými zlatníckymi technikami – granulácia, filigram.
 • Výrobu šperkov odlievaním.
 • Technické spracovanie výroby.
 • Výrobu šperkov podľa vlastného návrhu.
 • Určiť rydzosť drahých kovov a materiálov. 
 

Kód: 2414 L 01

Názov: STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ

Absolvent ovláda:
 • Práce v strojárskom podniku pri výrobe, oprave a údržbe a montáži strojárenských výrobkov.
 • Výrobu dielcov, technologické postupy.
 • Čítanie a kreslenie z technických výkresov.
 • Opravy, renovácie strojov a strojových súčiastok.
 

Kód: 6476 L

Názov: TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK

Absolvent ovláda: 
 • Základné sekretárske práce a činnosti.
 • Samostatne spracovať hospodárske výrobné písomnosti.
 • Výpočtovú techniku a vie spracovať informácie prostredníctvom výpočtovej techniky.
 

 

Kód: 6308 N

Názov: VEREJNÁ  SPRÁVA– pomaturitné kvalifikačné štúdium

Absolvent ovláda: 
 • Techniku administratívy a písanie všetkých údajov v listoch.
 • Organizáciu písomného styku na obecných úradoch.
 • Registratúrny poriadok a plán obce.
 • Písomnosti medzi firmami a orgánmi štátnej správy a mestskej samosprávy.
 • Písanie žiadostí medzi občanmi.
 • Účtovníctvo vo verejnej správe.
 • Spôsob obehu účtovných dokladov na obecnom úrade.
 • Majetok obce – jeho obstaranie.
 • Marketing v riadení miest a obcí.
 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria