Navigácia

Školský psychológ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
MOKROHÁJSKA 1,  842 40  BRATISLAVA
pri
INŠTITÚTE PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40  BRATISLAVACharakteristika školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov TP) je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR).
IPR sa organizačne delí na úseky:

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
 • Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie,
 • Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie,
 • Úsek ekonomický,
 • Úsek prevádzkovo-technický.

 

SOŠ pre žiakov TP sa rozdeľuje na tri základné úseky:

 • teoretické vyučovanie,
 • praktické vyučovanie,
 • výchova mimo vyučovania (internát).

 

Uvedené úseky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.

Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie  vzdelávania a prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v odboroch:

 • učebných,
 • študijných,
 • nadstavbových študijných,
 • pomaturitnom štúdiu.

 

Absolventi učebných odborov získavajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
Absolventi študijných odborov získajú  úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

Kto môže študovať v  SOŠ pre žiakov s TP?

Žiak alebo občan:
-    s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
-    chorý a zdravotne oslabený,
-    so špecifickými poruchami učenia,
-    s poruchami reči, sluchu, zraku,...
Podmienkou prijatia do odborov je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.

Organizujeme aj vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania:
Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov  nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu) organizujeme podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania formou denného štúdia v rámci prípravnej triedy, trvá 1 školský rok. Vzdelávanie končí komisionálnou skúškou z povinných predmetov. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

Výhody vzdelávania v SOŠ pre žiakov TP:

-    V spolupráci s ostatnými úsekmi IPR zabezpečujeme žiakom nielen kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu – výchovnú, zdravotnú, liečebnú, sociálnu, psychologickú a rehabilitačnú.
-    V IPR je zabezpečená bezbariérovosť celého zariadenia.
-    Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.
-    Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme individuálny prístup  k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
-    Priaznivé pracovné prostredie zabezpečuje všetkým žiakom rovnosť šancí a možností.
-    Žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít.
-    Škola bola zapojená do dvoch medzinárodných projektov Connecting Classrooms a Comenius, v rámci ktorých sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku a  uchádzame sa o účasť v ďalšom medzinárodnom projekte.
-    Po skončení teoretického a praktického vyučovania pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania (školský internát), ktorú zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia – vychovávatelia.

Rozhodujete sa kam na strednú školu?

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava v spolupráci s IPR poskytuje:
-    kvalitné vzdelanie žiakom z celého Slovenska v odboroch učebných, študijných, nadstavbových a v pomaturitnom štúdiu,
-    celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
-    komplexnú liečebnú rehabilitáciu,    
-    odbornú celodennú zdravotnú starostlivosť,
-    moderné materiálno-technické vybavenie učební a dielní,
-    účasť v medzinárodných projektoch,
-    individuálny prístup vo vzdelávaní,
-    podporu žiakom zo sociálne slabšieho prostredia.

Máme triedy s malým počtom žiakov, v jednej triede je maximálne 10 žiakov.

Odbory, v ktorých poskytujeme vzdelávanie:

3-ročné učebné odbory
6475 H    technicko-administratívny pracovník
8545 H    zlatník a klenotník
2466 H 02    mechanik opravár - stroje a zariadenia
2683 H 11    elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 15    elektromechanik - úžitková technika  
3473 H 08    polygraf – knihár
2433 H    obrábač kovov

4-ročné študijné odbory
6446 K        kozmetik
2682 K    mechanik počítačových sietí

2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium
6476 L        technicko-ekonomický pracovník
8501 L        umeleckoremeselné práce
2414 L 01    strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02    elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03    elektrotechnika - elektronické zariadenia

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
6308 N    verejná správa

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria