Navigácia

Základné informácie Hlavné okruhy úloh: Odborné exkurzie a výstavy Pravidelné účasti na súťažiach: Fotogaléria Krúžková činnosť

Praktické vyučovanie

Základné informácie

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania.  Poskytuje žiakom  najmä praktické zručnosti, pracovné návyky  a získavanie schopnosti nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností.

Praktické vyučovanie formou odborného výcviku a odbornej praxe sa zabezpečuje  v priestoroch Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého sme súčasťou. Odborné vedomosti z praktickej činnosti  sa našim žiakom snažíme rozširovať odbornými exkurziami vo výrobných firmách a inštitúciách ako aj návštevou rôznych výstav a odborných seminárov. Taktiež sa naši žiaci zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaži, kde svojimi výrobkami ako aj svojou konkrétnou prácou  v priamej konfrontácii so žiakmi iných škôl rozvíjajú svoju zručnosť, talent a získavajú odborné skúsenosti
 
3-ročné učebné odbory:
Kód: 2683 H 15
Názov: ELEKTROMECHANIK – ÚŽITKOVÁ TECHNIKA 
Absolvent ovláda:
-   Diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach úžitkovej techniky (TV, videá, DVD, rádia, .../
-   Prácu s meracou a výpočtovou technikou.
-   Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.

Kód: 2683 H 11
Názov: ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA
Absolvent ovláda:
-   Spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie.
-   Elektrickú inštaláciu v budovách.
-   Diagnostikovanie o odstraňovanie porúch elektrospotrebičov a motorov.
-   Prevíjanie elektromotorov.
-   Prácu s meracou technikou, meranie základných elektrických veličín.
-   Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.
 
Kód: 2466 H 02
Názov: MECHANIK OPRAVÁR – STROJE A ZARIADENIA
Absolvent ovláda: 
-   Opraviť stroje a strojné mechanizmi.
-    Ručné a strojné spracovanie kovov.
-   Čítať technickú dokumentáciu a vyrábať náhradné dielce, súčiastky.
-   Zvárať elektrickým oblúkom a plameňom.
 
Kód: 8545 H
Názov: ZLATNÍK A KLENOTNÍK
Absolvent ovláda: 
-   Zhotoviť šperk podľa návrhu a technického výkresu: /prsteň, retiazka, náušnice, brošňa..../
-   Zasadzovať šperkové kamene.
-   Povrchovú úpravu šperkov z drahých kovov: zlato, striebro.
-   Opraviť šperky.
 
 
Kód: 6475 H
Názov: TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
Absolvent ovláda: 
-   prácu s počítačom, pracovať v grafickom programe, prezentačnom programe.
-   techniku administratívy.
-   účtovné programy, jednoduché a podvojné účtovníctvo, personálnu agendu, sekretárske 
    práce.
 
Kód: 3473 H 08 
Názov: POLYGRAF – KNIHÁR
Absolvent ovláda: 
-   Zhotovenie mäkkých a tvrdých väzieb.
-   Zhotovenie špeciálnych výrobkov (pasparty, albumy, kroniky, pamätníky, kazety a pod. ....).
 
 
4-ročné študijné odbory
 
Kód: 6446 K
Názov: KOZMETIK
Absolvent ovláda: 
-   Určiť správny typ pleti a zvoliť správne ošetrovacie postupy na daný typ pleti s vhodnými  prípravkami        a  prístrojmi s dodržiavaním správnych technologických postupov.
 
 
Kód: 2682 K
Názov: MECHANIK POČITAČOVÝCH SIETÍ
Absolvent ovláda: 
-   Zostaviť  počítač.
-   Diagnostikovať chybovosť počítača a výmenu dielcov.
-   Vytvoriť a zapojiť počítačovú sieť, pracovať s počítačom a  špecifickými programami
    (tvorba videa, prezentácie, úprava fotografií a pod. ..).
 
 
 
2-ročné denné nadstavbové  štúdium (maturitné štúdium)
 
Kód: 2675 L 03
Názov: ELEKTROTECHNIKA – ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA
Absolvent ovláda: 
-   Praktickú opravárenskú činnosť úžitkovej techniky (PC, TV, DVD, mikrovlnné rúry, kamery, atď. ....).
-   Obsluhovať špeciálne meracie prístroje pri diagnostike a oprave.
 
 
 
Kód: 2675 L 02
Názov: ELEKTROMECHANIK – VÝROBA A PREVÁDZKA STROJOV A ZARIADENÍ
Absolvent ovláda: 
-  Praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky – biele snímače, poistky, stýkače, funkciu 
    a zapojenie.
-   Automatizáciu a riadenie elektronických strojov s použitím PC a vytvárať schémy rozvodov.
-   Získava odbornú spôsobilosť elektromechanikov vyhláškou 508/2009.
 
 
Kód: 8501 L
Názov: UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE
Absolvent ovláda: 
-   Výrobu šperkov starými zlatníckymi technikami – granulácia, filigram.
-   Výrobu šperkov odlievaním.
-   Technické spracovanie výroby.-   
-   Výrobu šperkov podľa vlastného návrhu.
-   Určiť rydzosť drahých kovov a materiálov. 
 
 
 
Kód: 2414 L 01
Názov: STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ
Absolvent ovláda:
-   Práce v strojárskom podniku pri výrobe, oprave a údržbe a montáži strojárenských výrobkov.
-   Výrobu dielcov, technologické postupy.
-   Čítanie a kreslenie z technických výkresov.
-   Opravy, renovácie strojov a strojových súčiastok.
 
 
 
Kód: 6476 L
Názov: TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK
Absolvent ovláda: 
-   Základné sekretárske práce a činnosti.
-   Samostatne spracovať hospodárske výrobné písomnosti.
-   Výpočtovú techniku a vie spracovať informácie prostredníctvom výpočtovej techniky.
 
 
 
 
Kód: 6308 N
Názov: VEREJNÁ  SPRÁVA– pomaturitné kvalifikačné štúdium
Absolvent ovláda: 
-   Techniku administratívy a písanie všetkých údajov v listoch.
-   Organizáciu písomného styku na obecných úradoch.
-   Registratúrny poriadok a plán obce.
-   Písomnosti medzi firmami a orgánmi štátnej správy a mestskej samosprávy.
-   Písanie žiadostí medzi občanmi.
-   Účtovníctvo vo verejnej správe.
-   Spôsob obehu účtovných dokladov na obecnom úrade.
-   Majetok obce – jeho obstaranie.
-   Marketing v riadení miest a obcí.
 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
  • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria