Navigácia

Hlavné okruhy úloh

Nadpis

V školskom roku 2016/2017 v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstvo školstva SR orientujeme činnosť úseku praktickej výuky na nasledujúce okruhy úloh:

 • výchovne pôsobíme v súlade s obsahom etických, spoločenskýcj a zákonných noriem a zvyklostí modernej demokratickej spoločnosti.
  Dbáme na aktívnu ochranu žiakov pred fyzickým a psychickým týraním a ohrozovaním ich mravného vývinu
 • sústavne preventívne pôsobíme na žiakov v oblasti nepoužívania návykových látok, fajčenia, alkoholu a omamných drog. V tejto súvislosti venujeme maximálnu pozornosť informovanosti rodičov žiakov o prijímaných opatreniach
 • pokračujeme vo vyučovaní predmetu Cvičná firma - všetky ročníky učebného odboru technickoadministratívny pracovník a študijného odboru technickoekonomický pracovník, vyučovanie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem Bratislava
 • pripravujeme žiakov na skúšky odbornej spôsobilosti v odbore elektromechanik s obdržaním osvedčenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009
 • svoju pozornosť zameriavame aj na účasť na poradách výchovných poradcov ZŠ v okresoch SR a tradične sa zúčastňujeme na prezentačných výstavách stredných škôl v jednotlivých regiónoch Slovenska
 • v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa žiaci zúčastňujú odborných výstav, exkurzií a prezentácií

 

V zmysle plánu práce SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím na školský rok 2016/2017 budeme naďalej pokračovať v plnení prijatých opatrení na dosiahnutie priaznivejších výsledkov pri získavaní žiakov do 1. ročníka SOŠ.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
 • 02/5920 9156, 02/5920 9107

Fotogaléria